جهانگیري: بخش خصوصي میداندار اقتصاد کشور باشد

Shargh - - صفحه اول -

ايرنا: رئیس ســتاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي بر میدانداري بخش خصوصي در اقتصاد کشــور تأکید کرد و گفت: در اســتفاده از توانمنديهــاي نهادهــاي عمومــي غیردولتي و نیروهاي مسلح اصل رقابتيبودن اقتصاد کشور لحاظ شود. در دامنه فعالیت نهادهاي عمومي غیردولتــي در اقتصاد ایران باید همواره یکســري از الزامات مدنظر باشــد به گونهاي که اقتصاد کشور از حالت رقابتي خارج نشود. اسحاق جهانگیري افزود: موضوع مهم دیگر این است که بر اساس سیاستهاي کلي اقتصاد مقاومتي و سیاســتهاي اصل 44 قانون اساسي، بخش خصوصي باید میداندار اقتصاد کشور باشد، البته بخش خصوصياي که توانمندي اجراي طرحها و پروژهها را نیز داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.