دستور رئیسجمهوری برای پیگیری وضعیت صیادان

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياســت: نامهای که خانوادههای هشت صیاد اسیر در ســومالی خطاب به حســن روحانی نوشتند، موجب شــد که رئیسجمهوری شخصا برای پیگیری دراینباره دستور دهد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه، دیروز ...

تخریب دولت و دســتگاه دیپلماسی موضوع تازهای نیســت و دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خــود با آن مواجه بوده اســت. تازهترین نمونه از اینگونه تخریبها اظهارات ســیدمحمود نبویان، نماینده پیشــین مجلس شورای اسلامی است. او در یک ســخنرانی گفته بود «ایران هستهایاش را داد تا رابطه بانکی برقرار شــود، اما رابطه بانکی برقرار نشــده است و یکســالونیم است که آنها اجرا نمیکنند و برای برقــراری رابطه بانکی یک شرط جدید گذاشتهاند و گفتهاند به شرطی رابطه بانکی را برقرار میکنیم که حاجقاســم سلیمانی را بــه ما تحویل دهید و رفتهانــد تعهد این کار را به آمریکا دادهاند و برگشتهاند، به خدا قسم. وزیر مملکــت رفته اســت این تعهد )تحویل ســردار ســلیمانی( را به FATF (گروه مالی بینالمللی( داده است».

بهرام قاسمی، ســخنگوی وزارت امورخارجه در نشست خبری دیروز در واکنش به این اظهارات گفت: «این نوع صحبتها بیپروا و ناپسند است و نمیتوانم باور کنم در ایران کسی بتواند تا این حد ســخن غلط و دروغ بگوید. سیاست ما در وزارت خارجه همواره سیاست صبر و مدارا بود و به قوه قضائیــه مراجعه نکردهایم، امــا )اگر( این بحث جدی باشــد حتما به دستگاه قضا خواهیم رفت؛ زیرا این اتهام بزرگی است که علیه مسئولان کشور گفته میشود .»

گفتنــی اســت ادعــای نبویــان موجب شــد محمدجواد ظریف نیز در مقابل آن سکوت نکند. وزیر امور خارجه کشــورمان بعد از انتشــار فایل صوتی این اظهارات در صفحه اینســتاگرام خود نوشــت: «تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار/ کــه رحم اگر نکند مدعی، خدا بکند». ظریف پیــش از ایــن نیــز در مصاحبهای بــا انتخاب به آشنایی بیش از 20 ساله خود با سردار سلیمانی و همکاریهای لازم در جریان مذاکرات افغانستان و عراق اشاره کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.