شکست قفل دلواپسان

Shargh - - صفحه اول -

گروه اقتصــاد: وزیر نفت وعــده داده تــا آخر دولت یازدهم حداقل یک قــرارداد نفتی با یکی از غولهای نفتــی جهان منعقــد کند، آنهم بــا قراردادهای نوع جدیــد که حدود یکســالونیم بر ســر آن جدل بود و دلواپسان از آن بهعنوان ابزاری یاد کرده بودند ...

در جلسه عصر یکشنبه هیئت وزیران به ریاست حجتالاســام حســن روحانــی، رئیسجمهور، هیئت وزیران نحوه خرید تضمینی گندم برای سال ۱۳۹۶ را تعییــن کرد. به گــزارش روابطعمومی و امور بینالملل بورس کالای ایران، به نقل از پایگاه اطاعرســانی ریاســتجمهوری، در جلسه عصر یکشــنبه هیئت وزیران، دولت مقرر کرد محصول گندم استانهای مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان در قالب سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کالای ایران برای مصارف صنف و صنعت معامله شــود. دولت، شــرکت مــادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران را بهعنوان بازارســاز مکلف کــرد حداکثر تا دو هفته پــس از اولین عرضه هر محموله گندم در تابلوی بــورس کالا، در صورت عدم خرید از سوی متقاضیان، برای خرید آن اقدام کند. کارخانجات آردســازی نیز موظف هستند در صورت خرید مســتقیم از کشــاورزان، نســبت به پرداخــت مرحله اول بهای گندم خریداریشــده از طریق ســامانه خرید تضمینی بانک کشــاورزی اقدام کنند. مابهالتفاوت قیمت پرداختی از ســوی کارخانجات آردســازی تا قیمــت خرید تضمینی گندم از محل اعتبارات قانون بودجه ســال ۱۳۹۶ کل کشــور پرداخت خواهد شــد. براســاس این گزارش، سیاســت قیمت تضمینــی در قالب ماده ۳۳ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی سال ۸۹ در مجلس تصویب و سال ۹۴ هم اجرائی شد. در این طرح، کشاورز بهجای فروش محصول خود به دولت، کالایش را در بورس کالا عرضه میکند، اگر قیمت فروختهشــده در بورس کمتر از قیمت حمایتی و مشخص در دولت بود، در اینجا دولت مبلغ مابهالتفاوت را به کشــاورز میپردازد. در این بین وجه فروش محصول کشاورزان در بورس کالا در کوتاهترین زمان به حسابشان واریز میشود و مابهالتفاوت نیز از ســوی دولت پرداخت خواهد شــد. با این تفاســیر دیگر لازم نیست دولت مبالغ زیادی را صــرف خرید، کنترل کیفیت و هزینههای جانبی محصولات کشاورزی کند و در طرف مقابل عاوه بر رســیدن سریعتر کشــاورزان به پولشان، آمارهــا و قیمت محصولات شــفاف و منطقی و انگیزه کشــاورزان برای تولید محصولات با حجم و کیفیــت بیشــتر دوچندان میشــود، چراکه هر محصولی برای فروش در بورس کالا باید یکسری استانداردها داشته باشد. گفتنی است طرح قیمت تضمینــی در بورس کالا برای ذرت و جو دامی در سال ۹۴ بهصورت آزمایشی بهترتیب در دو استان خوزســتان و کرمانشــاه و در ســال ۹۵ بهصورت رسمی در کل کشور پیادهسازی شد که با توجه به موفقیت اجرای آن، شــاهد توسعه طرح در سال ۹٦ هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.