سآخنريانرصیفوآرايهياهاييه چرئيهساهمرجلشسندرببهاهرستان

Shargh - - سیاست -

شرق، آمنه شيرافکن:

هيئترئيسه مجلس چهارشنبه اين هفته مشــخص ميشــود. اما بــازي پيچيدهتر از آن اســت که بتوان از همين حالا به ســناريوي قطعي چهارشــنبه فکر کــرد. اصولگرايان تندرو عزمشــان را جزم کردهاند تا علي مطهــري را حذف کنند. دليل آن هم آشــکار اســت، ديدار ۶0 نماينده فراکسيون اميد با رئيس دولت اصلاحات به مذاق آقايان جبهه پايداري خوش نيامد. همان موقع عليــه محمدعلي وکيلي و علي مطهري به هيئت نظارت بر مطبوعات شــکايت بردند و آن شــکايتها راه به جايي نبــرد. حالا نوبت انتخاب سالانه هيئترئيســه مجلس است و کارنامه علي مطهري در دفاع از رفع حصر و نطقهاي آتشين، پربارتر از ديگر نمايندگان اســت. همين است که حالا صورتجلسه رســمي نوشــتهاند تا نام علي مطهري از هيئتريســه مجلس دهم خط بخــورد. با اين حال فراکسيون اميديها بيکار ننشستهاند. عزمشان را جزم کردهاند تا خدشــهاي به پايداري مــرد ميانه مجلس وارد نيايــد. ميگويند «خط قرمزمان ماندن مطهري در هيئترئيسه اســت». اين جمله را خيلي از نمايندگان فراکســيون اميد بر زبان آوردهاند. بهرام پارســايي به ديدار ۶0 نماينده فراکســيون اميد با سيدمحمدخاتمي اشــاره دارد و ميگويــد: «همان ديدار را حالا پاشــنه آشــيل مطهري کردهاند».در مجلس ايران ســه گروه براي کســب کرســيهاي هيئترئيســه در رقابتاند. فراکســيون مســتقلين؛ نزديــک بــه علــي لاريجاني، فراکسيون اصولگرايان ولايي؛ نزديک به جبهه پايداري و فراکسيون اميد.

بهراهافتادن جنگ زرگري میان 3 فراکسیون مجلس

جنــگ زرگري از هفته پيش به راه افتاد. مســتقلين )حاميــان لاريجانــي( مدعــي شــدند کــه اميديهــا زيادهخواهي کردهاند. در اين ميان خبر نشســت مشترک طرفــداران لاريجاني با جبهــه پايداريهــا و توافق بر ســر جايگزيني حميد حاجيبابايــي، با علي مطهري به صدر اخبار آمد. مســتقلين تکذيب کردنــد و تا اينجاي کار هنوز فراکســيون اصولگرايان ولايــي از توافق ۶-۶ با مســتقلين کوتاه نيامده اســت.اين روزها سيدحسين نقويحسيني در نقش سخنگوي فراکسيون اصولگرايان ولايــي حرفهاي عجيبي ميزنــد. حرفهايي که توأما از ســوي دو جنــاح ديگــر حاضر در مجلــس تکذيب ميشود.سيدحســين نقويحســيني کمــاکان بر توافق فراکســيونهاي ولايي و مســتقلين براي ارائه ليســت مشترک در انتخابات هيئترئيسه تأکيد دارد. او به ايسنا گفتــه «طبق آخرين تصميم قرار اســت در اين ليســت آقاي لاريجاني به عنوان رئيس باشد و فراکسيون ولايي شش نماينده و فراکسيون مستقلين پنج نماينده را براي انتخابات هيئت رئيسه به مجلس معرفي کند». مهرداد لاهوتي، سخنگوي فراکســيون مستقلين ولايي مجلس به فارس خبر داده «ميان سه فراکسيون اصلي مجلس تفاهم شــده که کســي براي رياســت و نواب مجلس کانديداي ديگري ندهد و همين سه نفر کنوني باشند».با اين حال مواضع دو فراکســيون ديگر خبر از آن ميدهد که جمعبندي نهايي صورت نگرفته و هنوز وزنکشيها در جلســههاي رســمي و غيررســمي در جريان است. هرچند برخي نمايندگان فراکســيون اميد اميدوارند که ماجرا به نفع آنها ختم به خير شــود. نقويحسيني در واکنش به سخنان لاهوتي تأکيد دارد که اين موضع، نه موضع فراکســيون متبوع او که صرفا مواضع اعلامشده از ســوي فراکسيون مستقلين اســت. بهاينترتيب آب و هواي سياســي مجلــس وهمآلود اســت و پيشبيني صفآراييهاي چهارشنبه دشوارتر از هميشه.

مرزبندي با «امید»

ســناريوي مورد نظر نقويحسيني از درخشانترين سناريوها براي فراکســيون ولايي مجلس خواهد بود. فراکســيوني که با نمايندگان نزديک به جبهه پايداري از هرگونــه تلاش براي تخريب دولــت فروگذار نکرده اســت. نام نقويحســيني بيهيچ ترديدي مخاطب را به نطق عجيب و غريبش در مراســم اســتيضاح رضا فرجيدانا، وزير اســبق علوم حســن روحاني ميبرد. هم او که با بستن آســمان به ريسمان و گفتن سخنان واهــي درافتادن فرجيدانا از مقام وزارت ســنگ تمام گذاشــت. او همچنين تأکيد کرده «بههيچعنوان بناي دادن ليســت مشــترک با اميديها نداريم. البته اگر در لحظات پاياني فراکســيون مســتقلين تصميم ديگري بگيــرد، در آن شــرايط فراکســيون ولايي بــه صورت مستقل ليســت خواهد داد».اين سناريو نزد فراکسيون اميديها نيز مقبول است. عبدالکريم حسينزاده تأکيد دارد که «بناي فراکســيون اميد اين اســت که از اصول خود کوتاه نيايد، ماندن هــر دو نواب رئيس از خطوط قرمز ماست، بناي تندادن به هر نوع توافقي را نداريم. فراکسيون اميد براي خودش اصولي دارد».پارسايي نيز در نقد رفتارها و واکنشهاي چند روز اخير فراکســيون مستقلين به ايلنا گفته «اگر مستقلين با پايداري توافق کردهاند، فراکســيون اميد را به دروغگويي متهم نکنند. توافق مستقلين و پايداري با فرمول ‪+۶ ۶‬انجام شده تا هر فراکســيون شش نماينده خودشان را داشته باشند. با توجه به اينکه هرکدام در جلســات مجمع عمومي فراکسيونيشان رأيگيري کردهاند، نميتوانند نتيجه را تغيير دهند. ما نيز همچنــان بر کف مطالبات مبني بر حفظ وضع موجود پافشاري ميکنيم.»

پذیرش نایبرئیســي مطهري از جانب فراکســیون مستقلین

در شــرايطي کــه اليــاس حضرتــي در توييتــر شخصياش نوشــته: «فراکسيون مستقلين مطهري را براي نايبرئيســی در ليستشان پذيرفتهاند»، پارسايي گفته کــه «مطهري عضو فراکســيون اميد اســت، نه مســتقلين و پايداري».اشاره پارســايي به گزارش علي مطهــري اســت؛ علي مطهري در نشســت مشــترک اعضاي دو فراکسيون مســتقلين و اصولگرايي حاضر بوده، نشســتي که پس از بحث طولاني به فرمول ۶+۶ ختم شــد. مطهــري آن روز به عنوان عضو مســتمع فراکســيون اميد در آن نشســت حاضر بود.جمعبندي پارســايي اين اســت: «با اين حســاب يا آقاي مطهري دروغ گفتــه يا آقايان خلاف واقــع گفتهاند که مطمئنا با شــناختي که از آزادگي، اصالت فکر و تعهد اخلاقي که از مطهري سراغ داريم، هرگز حاضر به خلافگويي نميشــود. مطهري منبع موثق و نماينده فراکســيون اميد در اين جلسه بوده و حرف ايشان براي ما سنديت دارد».

بزنگاه آشکارشدن عیار اصلاحطلبان مجلس

انتخابات هيئترئيســه مجلس، بزنگاه وزنکشــي سياســي فراکســيونها در صحن علني اســت. آفت فراکســيون اميد مجلس، انبوه نمايندگاني اســت که با اسم و رســم اميد به بهارســتان راه يافتهاند و حالا کمتر بــراي اين فراکســيون هزينه سياســي ميکنند. پروانــه سلحشــوري در همين زمينــه ميگويد: «بهتر اســت عيار اصلاحطلبانه مشخص شــود. اتفاقا ارائه فهرست مســتقل ميتواند وزن فراکســيون اميد را در مجلس مشــخص کند. مــردم بايد بداننــد چه تعداد نماينــده واقعا پــاي تفکر اصلاحطلبي ايســتادهاند و چه تعدادشــان به عافيتانديشــي فکر ميکنند».يک روز به وزنکشي سه فراکســيون اصلي مجلس زمان مانده اســت. تا به اينجاي کار فراکســيون اصولگرايان بهترين بازي را داشــته و اگر بتواند سناريوي ‪+۶ ۶‬را با مســتقلين پيش ببرد به شکافي ميان طيف لاريجاني و عارف در مجلس دامن ميزند که مواهب آن سراســر در ســال آينده به نفع همانهــا خواهد بود. در همين حال، اوضاع براي طيف نزديــک به علي لاريجاني در مجلس نيز چندان خوشــايند نخواهد بود؛ چنانکه او بايد به نزديکي فکري به جناح سياســيای بينديشــد که روزگاري در مجلس نهم براي حمله به ســخنراني او در قــم اتاق فکر تشــکيل داده بودند. ايــن بازي از جهاتي به نفع اصلاحطلبــان خواهد بود؛ آنها اگرچه کرســيهايي را در هيئترئيســه از دست ميدهند اما عيارشــان نزد افکار عمومي مشخص شده و ديگر لازم نيســت بنا به مصلحتهايي از افشــاي اســامي اهل عافيت خودداري کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.