مردم به شعارها و وعدههاي افزايش يارانه نه گفتند

Shargh - - سیاست -

پايگاه اطلاعرسانی دولت: معاوناول رئيسجمهور ديروز در نشســت و گردهمايي سراســري استانداران کشــور، با بيان اينکه مردم ايران با حضور پرشــور در انتخابات رياستجمهوري و انتخابات شوراهاي شهر و روستا شگفتيســازي کردند، گفت: «ملت ايران در اين انتخابات به معناي واقعي کاري کارســتان کردند و نام ايران را در کنار بزرگترين دموکراسيهاي جهان به ثبت رساندند».

اسحاق جهانگيري افزود: «البته در ايام انتخابات و پــس از آن عدهاي که با تصــوري غلط وارد عرصه انتخابات شــده بودند، اقدام به بداخلاقيهايي کردند که البته اينگونه مســائل در فضاي انتخابات طبيعي اســت؛ اما ما هماکنــون وارد دوره مهمي شــدهايم و نبايــد وقت کشــور را براي پاســخگويي به اينگونه شــبههافکنيها صــرف کنيم و ذهن خــود را به اين حرفها و مسائل مشغول کنيم. امروز دغدغه ما بايد حل مسائل کشور باشد و به مشکلات مردم بپردازيم». او عنوان کرد: «کســاني که برخورد نادرســتي با رأي ملت دارند، حتما اثرات اين رفتار خود را خواهند ديد؛ چراکه مردم به ياد ميســپارند که چه کساني با آنها رفتار توهينآميز داشتهاند .»

جهانگيــري بــا بيــان اينکــه البتــه در برگزاري هــر انتخابــات نقاط ضعــف و اشــکالاتي نيز وجود دارد، گفــت: «بايد نقاط ضعف را بــه صورت دقيق آسيبشناســي کنيــم و بــراي اصــلاح آن راهکار و تدابيري بينديشــيم. يکي از اين نواقص معطلشــدن مــردم بــراي رأيدادن بود که براي حل اين مســئله نيازمنــد چارهانديشــي و اصــلاح قانــون انتخابات هستيم .»

دولت از این انتخابات سربلند بیرون آمد

معاوناول رئيسجمهور بــا بيان اينکه دولت نيز در انتخابات از اين آزمون ســربلند بيرون آمد، عنوان کــرد: «دراينميان شــخص دکتر روحانــي بهعنوان رئيسجمهور منتخب پيــروز ديگر اين ميدان بود که توانست با وجود بداخلاقيهاي فراوان رأي معناداري از مردم کشور دريافت کند».

او با اشــاره بــه اينکه مــردم با حضــور خود در انتخابات منزلت ايــران را در منطقه و جهان افزايش دادند، گفــت: «ما در منطقهاي هســتيم که ســران کشــورهاي منطقــه از مراجعه بــه آراي مردم خود وحشــت دارند و تصور آن را هم نميتوانند بکنند که براي اداره کشــور به رأي مــردم مراجعه کنند و براي همين اکثرا داراي حکومتهاي ســنتي و اســتبدادي هســتند». جهانگيري با تأکيــد بر اينکه بايد تفســير درســتي از انتخابات مردم ايران تبيين شود و پيام آن روشــن شــود، افزود: «نبايد از کنار پيام اين انتخابات بهســادگي عبور کنيم و همه صاحبنظران، اتاقهاي فکــر و مراکز مطالعاتي دولتــي و خصوصي بايد اين ميزان از مشــارکت و مطالبات ملت را براي مسئولان کشــور تحليل کنند. بايد مشخص شود که چه اتفاقي رخ ميدهد که در شرايط فعلي منطقه و بينالملل و اوضاع داخلي کشور که کارهاي مثبت را با هنرمندي کامل به شکل منفي جلوه ميدهند، گرايش مردم در اين شرايط به چه سويي است».

او گفــت: «ايــن موضوع نيز بســيار مهم اســت که بــا وجود آنکه همه ميدانيم مــردم ايران از نظر اقتصادي و معيشت در سختي بودند؛ اما به شعارها و وعدههايي که تحت عنوان افزايش يارانه ســر داده ميشــد، نه گفتند و اين اتفاقي تاريخي است که نبايد بهسادگي از کنار آن بگذريم».

جهانگيري با اشاره به دستاورد دولت تدبير و اميد در بازگردانــدن ثبات به کشــور و پيشبينيپذيربودن اقتصاد براي فعالان اقتصادي افــزود: «در انتخابات اخير مشــخص شــد که مردم نســبت به آينده کشور حساس و نگران شدهاند و يکي از دلايلي که به برخي وعدهها و شعارها نه گفتند، اين بوده که نگران بودند که آينده سياســي و اقتصادي کشــور چگونه خواهد شد». او با بيان اينکه اکنون دوران رقابت و حرفهاي تبليغاتي به پايان رسيده است، گفت: «مشکلات مردم کشور مشکلاتي جدي است و ما بايد در اين شرايط به دنبال حل مشکلات مردم باشيم. مشکلات پيشروي کشــور بزرگ است؛ اما ظرفيتهاي فراواني براي حل اين مشــکلات وجــود دارد و جوانــان تحصيلکرده، مديــران مجــرب و منابــع طبيعي فــراوان ازجمله ظرفيتهايي اســت کــه ميتواند در حل مشــکلات کشور مؤثر و کارساز باشد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.