عزم جزم پايداريها براي حذف مطهري

Shargh - - سیاست -

شرق: قاسم ميرزايينيکو، درباره شــرايط فراکسيون اميد، از بدعهدي برخي نماينــدگان و عزم جزم جبهه پايداري براي حذف علي مطهري ســخن گفته است.

دليل مخالفت با نايبرئيســي مطهري چيست، چه کساني پشت اين تلاشها هستند؟

جبهه پايداريها محکم ايســتادهاند که مطهــري نيايد. هنوز جمعبندي نهايي صورت نگرفته و بايد ببينم در نهايت تکليف هيئترئيسه چه ميشود.

بههرحال تعداد پايداريها هم در اين مجلس کمتر شده است. همان تعداد معدود در حال لابي هستند؟ و به صورت مستقيم اسم آقاي مطهري را بردهاند؟

بله. در بعضــي جاها صحبت کردنــد و گفتهاند. البتــه آنها در مجامع رسمي تکذيب ميکنند که چنين چيزي را گفتهاند و بعضا صورتجلسه هم کردهاند کــه آقاي مطهري رأي نياورد و کانديدای ديگري دارند و ميخواهند فرد ديگري را بياورند. ولي مجموعه فراکسيون اميد محکم ايستاده است که نگذارد چنين اتفاقي بيفتد. فراکســيون اميد هم بايد محکم بايســتد و بگويد که ما اين هســتيم و مردم هم توقع خودشان را کم خواهند کرد و براي همه روشن خواهد شد.

يکي از نقدهايي که به فراکسيون اميد هست اين است که خيلي دقيق درباره وضعيت درون فراکسيوني حرف نميزنند.

متأسفانه مسامحه شد و هيئترئيسه فراکسيون اسامي را تعيين نکرد. بايد يک پالايشــي انجام ميداد. ما حدود ۱۴0 نماينده داريم که با ليســت اميد در شهرستانها رأي آوردهاند و صحبت اعتدال و تدبير و اميد را ميکنند. حداقل حوزه انتخابيه آنها بايد بداند که آنها در مجلس جور ديگري موضع ميگيرند، اما در شهرســتان که ميروند حرف ديگري ميزنند. اگر موضعها روشن شود براي مردم هم شفافسازي ميشود.

از اين تعــداد نماينده کــه ميفرماييد، اگر بخواهيــم خالص آن را دربياوريم فکر ميکنيد چند نفر باشند؟

حدود 80 نفر.

مشکل اين افراد چيست، چرا از نام اميد استفاده کرده و بعد به سوي جريانهاي سياسي ديگر رفتهاند؟

چندين مطلب وجود دارد، يکي ترس از رد صلاحيت است، اينجوري رايج شده اســت که هر کس اصلاحطلب باشد، در دور بعد رد ميشود. خب اين نماينده هم ميخواهد نماينده بماند و دوســت ندارد رد شود. ديگر اينکه اين نماينده ميخواهد متعادل باشد و اين باعث ميشود هر دو طرف او را تحويل بگيرند و هم دوست اين طرفي باشد و هم دوست آن طرفيها. مشکل کليدي اين است که به نظرم اينها چارچوب و خط حزبي ندارند. درست است که ما حزب نداريم، اما ساختار فراکسيون اميد شبيه جريان و حزب است. اين جريان خيليها را در خودش جاي داده است. اما اينها پايبندي لازم را ندارند. توجيه ميکنند که آدمهاي اين طرف خيلي تندرو هســتندو با فتنهگران مينشينند. خط ميکشند و اين خطکشيها را پررنگ ميکنند.

سرانجام سياسي اين افراد چطور خواهد بود؟

از همه نظر ضرر ميکنند. هم پيش وجدانشــان، هم پيش مردم. جالب اينکــه نگران تأييــد صلاحيتاند و نميدانند اگر دوباره چتر اميد برسرشــان نباشد، رأي نخواهند آورد.

فراکسيون اميد بالاخره بنا دارد اين فهرست خالصش را مشخص کند؟

بهتر اســت اينطور باشــد. اين اعــلام موضع جمعبنــدي درونگروهي ميطلبد.

موضع جبهه پايداريها در صفآرايي آرايش سياسي مجلس را چطور ميبينيد؟

بعيد ميدانم به نتيجه برسند و فکر ميکنم مسئله به نفع ما حل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.