آغاز به کار حزب «پيشرو اصلاحات»

Shargh - - سیاست -

ايلنا:

اولين جلســه حزب پيــشرو اصلاحات برگزار شــد. با رأي اعضاي شــوراي مرکزي حزب پيــشروي اصلاحــات، علــي صوفي بــه عنوان دبيرکل و مرتضي حاجي به عنوان رئيس شوراي مرکزي انتخاب شــدند.حزب پيــشرو اصلاحات جزء احزاب اصلاحطلب اســت کــه در تاريخ ۱۴ ارديبهشــت با حضور نماينده وزارت کشور اولين کنگره خود را برگزار کرد که در آن جلسه اعضاي شوراي مرکزي اين حزب انتخاب شدند.

حزب پيــشرو اصلاحــات در گذشــته تحت عنوان انجمن اصلاحات مجوز فعاليت داشــت. اعضاي ايــن حــزب در دولتهاي نهــم و دهم تلاشهــاي زيــادي انجــام دادند که مجــوز اين انجمن را تبديل به حزب کنند اما دولتهاي نهم و دهم تحت رياســت محمود احمدينژاد مجوز لازم را صادر نکردند.

برخي از اعضاي شوراي مرکزي حزب پيشرو اصلاحــات عبارتاند از: احمد خــرم )وزير راه و ترابري در دولت اصلاحات(، سيداسماعيل شمسي )معــاون رئيسجمهــور در دولــت اصلاحات(، محسن مهرعليزاده )اســتاندار خراسان در دولت اصلاحات(، سيدمجتبي موســوياجاق )نماينده کرمانشــاه در دوره پنجم و ششم مجلس(، جعفر رحمانزاده )اســتاندار زنجان در دولت هشــتم( و محمدرضا مرواريد، حســن رســولي، اســدالله درويشاميري، محمد صفوي، محمد سالاري و... نيز از ديگر اعضاي شوراي مرکزي حزب پيشروي اصلاحات هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.