ساختمان محل حفاظت احمدينژاد با دستور دادستاني تخليه شد

Shargh - - سیاست -

دولــت بهار:

علياکبر جوانفکر مديرمســئول ســابق روزنامــه ايران در يادداشــتي بــه عنوان «بيقانوني پس از انتخابات!» نوشــت: سرانجام پس از چنــد بار مزاحمــت عوامــل انتظامي و قضائي براي تصرف ســاختمان محل اســتقرار نيروهاي حفاظت رئيسجمهور ســابق، دوشنبه با حکــم دادســتاني تهــران، اين ســاختمان از اختيــار تيم حفاظــت دکتر احمدينــژاد خارج شــد. طبق قانون، نهاد رياستجمهوري موظف است ســاختمان، بودجه و امکانات لازم را براي حفاظت از جان رؤساي جمهور اختصاص دهد. تمام رؤساي جمهور قبل به جز دکتر احمدينژاد از امکانــات گســترده دولتي برخــوردار بوده و هســتند. در چهار ســال گذشــته دولت روحاني نهفقــط به تعهــدات قانوني خــود درخصوص تأمين دفتر کار و امکانات موردنياز براي حفاظت از دکتــر احمدينژاد عمل نکــرده، بلکه بارها با ايجاد مزاحمت براي تيم حفاظت ايشــان، تلاش کرده است تنها ساختمان يکطبقه محل اقامت گــروه محافظان رئيسجمهور ســابق را بازپس گيرد که اين امر در روز ســوم ماه مبارک رمضان به واقعيت پيوست. پرواضح است که از اين پس مســئوليت هرگونه حادثه منجر بــه تهديد دکتر احمدينژاد، متوجه دولت روحاني، ســپاه انصار و قوه قضائيه خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.