تأکيد بر حق تحصيل

Shargh - - سیاست -

شــرق:

در بيانيهاي که از ســوي تعــدادي از دانشــجويان دانشگاههاي شــريف، تهران، علامه و جمعــي از واحدهاي دانشــگاههاي آزاد تهيه شــده، بر حق تحصيل دانشــجويان تأکيد شــده است. در بخشــي از متن اين بيانيه، ضمن ادعاي محروميت يک دانشــجوي دانشگاه آزاد در تهران در هفته گذشته که به درويشي گرايش دارد، آمده است: مصطفي دانشــجو که در رشته حقوق جزا و جرمشناســي دانشــگاه آزاد تهران مشغول به تحصيل بود، به دليل گرايش به مکتب درويشــي، روز شنبه 30 ارديبهشت ٩۶ از دانشگاه اخراج شد.

در ادامه اين بيانيه آمده است: حق برخورداري از آموزش از حقوق اساسي افراد در جامعه بوده کــه قوانين ايران و حقــوق بينالملل بهصراحت بر آن تأکيد کرده اســت. بر مبنــاي اين قوانين، هر شهروند فارغ از جنســيت، قوميت و مذهب حق برخــورداري از امکانات آموزشــي را دارد... . اين بار دانشــجويي درويش از تحصيل محروم شــده است و چهبسا روزي ديگر چنانکه شاهد بودهايم، فردي ديگر با عقيدهاي ديگر از تحصيل، از شغل و از زندگي محروم شــود. ما اميدواريم با تلاشهاي بيامان خود ايــن محروميتها را از بين ببريم که روزگار پيشرو روزگاري باشــد کــه بتوانيم با نام انسان در کنار يکديگر زندگي کنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.