تماس تلفني حسن روحاني با رئيسجمهور جمهوری آذربایجان

Shargh - - سیاست -

ايســنا:

رئيسجمهوري روز گذشته در تماس تلفني بــا رئيسجمهور آذربايجان بــا بيان اينکه هيچ مانع و محدوديتي براي توسعه همکاريهاي سياسي اقتصادي، تجاري و فرهنگي بين دو کشور وجود ندارد، ضرورت تسريع در اجراي توافقات را مورد تأکيد قرار داد و گفت: اجراي سريع توافقات مشترک، ميتواند ســطح همکاريهاي دوجانبه و منطقــهاي را بيــش از پيش عمق بخشــيده و به آن وســعت دهد. حســن روحاني چشــمانداز روابط تهران – باکو را بسيار روشن توصيف و ابراز اميدواري کرد بــا اجراي ســريعتر توافقات ميان دو کشور، بســتر لازم براي همکاريهاي مشترک بهويــژه در حوزههــاي ترانزيت، انــرژي و تجارت مهياتر شود. الهام علياف نيز در اين تماس تلفني با تبريک پيروزي دکتر روحاني، تأکيد کرد که روابط ميــان دو کشــور در دوران اســتقلال روند رو به توسعهاي داشته اســت اما چهار سال گذشته در روابط دو کشور، دوراني کاملا استثنايي بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.