اقامه نماز جماعت ظهر و عصر به امامت مقام معظم رهبري در حسينيه امام خميني

Shargh - - سیاست -

دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيتالله العظمي خامنــهاي:

همزمــان با فرارســيدن مــاه مبارک رمضان، مراســم اقامه نماز جماعت ظهر و عصر بــه امامت حضرت آيتالله خامنــهاي، همهروزه بــه جز جمعهها تــا پايان ماه مبــارک رمضان در حسينيه امام خميني )رحمهالله( برقرار است. اين برنامه از ســاعت ۱۲ با جزءخواني قرآن کريم آغاز شده و سپس با اقامه نماز جماعت و بيان احکام شرعي ادامه مييابد. عموم مردم ميتوانند در اين مراسم شرکت کنند. ورود به حسينيه براي برادران از در انتهاي خيابان فلســطين و براي خواهران از در کوچه نوشــيروان )مابين خيابان فلســطين و خيابان کشوردوست( امکانپذير است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.