کمک 313ميليوني مقام معظم رهبري به زندانيان جرائم غيرعمد

Shargh - - سیاست -

روابط عمومي ســتاد ديه کشــور:

ســيامين جشــن گلريزان آزادي زندانيــان جرائم غيرعمد و غيرکلاهبــرداري ســتاد ديه کشــور عصر امروز در تهــران برگزار ميشــود. يک روز مانــده تا اين همايش معنوي، رهبر معظم انقلاب با بذل کمک 3۱3ميليونتوماني خودشــان اولين چراغ مراسم را روشــن کردند تا به برکت اين هديه ارزشــمند، حمايتهاي مسئولان دلســوز نظام و کمکهاي مردم نوعدوســت ايران اســلامي مقدمات آزادي هفتهــزارو 500 زندانــي واجد شــرايط ســتاد ديه حال حاضر زندانهاي کشــور فراهم شــود. حجتالاســلام روحاني رئيسجمهور کشورمان بــا اختصاص مبلــغ ۲70 ميليون تومان و ســران قوه قضائيه و مقننه نيز هــر کدام با واريز مبلغي معادل 50 ميليون تومان در اين امر خداپســندانه مشارکت داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.