کمک ۴۴ ميليون یورویی اتحادیه اروپا به ایران، افغانستان و پاکستان

Shargh - - سیاست -

فــارس:

اتحاديه اروپــا روز دوشــنبه از کمک ۴۴ ميليــون يورويــی خــود به کشــورهای ايران، افغانســتان و پاکســتان بــرای کمــک در ايجاد امکانات لازم برای پناهجويان خبر داد.

اتحاديه اروپا يکی ديگــر از دلايل اين کمک را رفع مشکلات ناشی از بلايای طبيعی عنوان کرده اســت. قرار اســت اين اتحاديه ۱0 ميليون يورو به ايران برای تــلاش در زمينه برآوردهکردن نيازهای ضروری پناهجويان افغانستانی و خانوادههايشان و تهيه امکانــات لازم برای آمــوزش و پرورش و بهداشــت اين قشــر اهدا کند. افغانســتان ۲5.5 ميليون يورو، پاکستان هفت ميليون يورو و آسيای مرکزی دو ميليون يورو در قالب اين کمکرســانی دريافت میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.