ابراهيم جعفری: ایران در امور ما دخالت نمیکند

Shargh - - سیاست -

فارس:

ابراهيم جعفری، وزيــر خارجه عراق، گفت: ما بهشــدت نيازمند ايجــاد رابطه خوب با تمام کشــورهای دنيا هستيم و جمهوری اسلامی ايران از ســال ۲003 تا امروز در امور کشور ما هيچ دخالتی نکرد و هيچ پايگاه نظامی ايرانی در خاک ما وجود ندارد و هيچ تروريســتی وجود ندارد که از ايران آمده باشــد و در عراق عمليات تروريستی انجام دهد.او افزود: سخنرانیهای متشنجی عليه ايران شــنيدهايم و به اعتقاد من اين ســخنرانیها نوعی معامله شکستخورده است و به برادرانم نصيحت میکنم ســر اين امور بینتيجه معامله نکنند، چراکه همگی خواهند رفت و فقط ملتها و دولتها باقی خواهند ماند و ترس از ايران هيچ توجيهی ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.