درباره آراي حلال و حرام نظري ندارم

Shargh - - سیاست -

حميدرضا ترقي، عضو شــوراي مرکزي حزب مؤتلفه:

هيچگونــه تغييراتي در حزب مؤتلفه نخواهيم داشــت. حزب، دبيرکل و ســخنگو دارد و اگــر بخواهــد دراينبــاره اظهارنظــر ميکنــد. دربــاره آراي حرام و حــلال نظري ندارم.)

ايرنا(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.