رقابتها به رفاقت تبدیل شود

Shargh - - سیاست -

عبدالرضــا رحمانيفضلــي:

براي حضــور مردم شــکرگزاري عملــي را داشــته باشــيم کــه اين شــکرگزاري، کار بــدون وقفه براي مردم اســت. اميدوارم بعــد از پايان رقابتهــا دوره رفاقتها، تعامل با همه دستگاههاي اجرائي کشور در جهت خدمترساني به مردم ادامه پيدا کند.)

ايسنا(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.