شما چه کارهايد که بیسخقوهوقاضائهیهي:د حصر را بشکنيد؟

Shargh - - سیاست -

اآنزااتناقخبهرــامییرفسکــــرد ادامه از صفحه اول که میگوينــد تا التهابــات انتخاباتی باقی است و فضا داغ است، باقی منويات خود را دنبــال کنيم و ســخنان خود را به کرســی بنشــانيم. بنده از چنين فضايــی بوی فتنه استشــمام میکنم. در ســال 88 نيز برخی تاش داشــتند با فشــارهای پوپوليستی در مقابل نهادهای قانونی بايستند، اما از مردم ســيلی محکمی خوردند». او موضوع رفع حصر را از جمله اين موضوعات دانست و گفت: «همه ديدنــد که برخی در مورد اين موضــوع قبل و حين انتخابات چه کردند و همنوايان آنان چه گفتند. ما اين مســائل را هم از دور میبينيم و هم از نزديک شــاهد اتفاقاتــی که در پشــت پــرده رخ میدهد هســتيم. ماهيت اين کار شبيه همان کاری اســت که در فتنه 88 صورت گرفت؛ نقل کردهاند که کانديدايــی در جمع هواداران خود خطــاب به آنــان گفته اســت که ما آمدهايم حصر را بشکنيم. شما چه کارهايد که بخواهيد حصــر را بشــکنيد؟»رئيس قــوه قضائيــه تأکيد کرد: «عالیترين نهاد امنيتی کشور در اين زمينه تصميمی را اتخاذ کرده اســت. رفع حصر نيز مانند ساير مصوبات شــورای عالی امنيت ملــی برای معتبربودن پروســه خاص خــود را دارد و اينکه بخواهيم عواطف مردم را برای ايســتادگی مقابــل اين قبيل تصميمــات قانونی تحريــک کنيــم همــان روح و باطن فتنه 88 اســت. برهميناساس به اين قبيل رسانهها و افرادی که تاش میکنند به صورت زنجيرهای و همنوا چنين مسائلی را دائما تکرار کنند و از اين طريق فشار وارد آورند هشدار میدهيم که اين بساط را جمع کنند وگرنه قوه قضائيه با اقتدار، خود اين بساط را جمع خواهد کرد».او افزود: «به فرض که شورای عالی امنيت ملی مصوبه خود را ملغی کند و رفع حصر اتفاق بيفتد، در اين صورت تازه کار قوه قضائيه برای رســيدگی قضائی به اين موضوع آغاز میشــود و تصميم در مــورد اين اتهامات و نحوه رفتار با متهمان با قاضی رسيدگیکننده به پرونده و در چارچــوب مقــررات قانونی خواهد بــود». رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه مــردم و حزبالله همان مردمی هستند که با تمام تهديدات پای صندوق رأی رفتند تا از امنيت کشــور و نظام دفاع کنند، به همه کســانی که تاش میکنند مســير انحرافی را برای ايســتادگی در مقابل نهادهای قانونــی بازکنند، توصيه کرد که از اين کار دست بردارند؛ زيرا سيلی محکمی از مردم خواهند خورد. او با بيان اينکه نبايد با برخی اقدامات شــيرينی حماسه حضور مردم را تلخ کرد، به هجمهها عليه قوه قضائيه پرداخت و گفت : «ماهها و بلکه سالهاست که چنيــن هجمههايی وجــود دارد، اما ايــن حمات در ماههای اخير تشديد شــد. نبايد فراموش کنيم که قوه قضائيه در کشــور ما و در ســاير کشــورها يــک نهاد حاکميتــی اســت و بالاترين نقش و اثرگــذاری آن در فصــل خصومتها و پايــاندادن به نزاعهــا و مرجع نهايیبودن است. دشــمن مدتهاست تاش میکند که اين ويژگی را از دستگاه قضائی، بهعنوان رکن مهم نظام اســامی بگيرد. البته تاش دشمن در اين زمينه جای تعجب ندارد، اما متأسفانه برخی افراد در داخل نيز عمدا يا ســهوا آب به آسياب دشمن میريزند و به اين توطئه کمک میکنند ».رئيس قوه قضائيه با اشــاره به برخــی اظهارات در ايــام انتخابات گفــت: «با چه منطــق عقلی و دينی چنين تخريبهايی را نســبت به ارکان نظام انجام میدهيد؟ نهتنها درباره قوه قضائيه، بلکــه معتقديــم تضعيــف دولت و مجلــس نيز کار نادرستی است، اما قوه قضائيه ويژگی خاصی در زمينه فصــل خصومــت دارد که لــزوم تقويت ايــن نهاد را موجب میشــود. ما بحثی در مــورد انتقاد حقوقی و قضائی از آرای صادره از سوی محاکم نداريم؛ چنانکه اين کار نيز توســط خود دســتگاه قضائــی هم انجام میشود و آن را موجب اتقان هرچه بيشتر آرا و ارتقای ســطح اقتدار قوه قضائيه میدانيم، اما تخريب مسئله ديگری است .»

برخی دســتگاهها میخوابند و از قــوه قضائیه توقع دارند

آيــتالله آملیلاريجانــی افــزود: «در مناظرههــای انتخاباتی گفتند که قوه قضائيه در مبارزه با فساد بهويژه در دولت قبل چه کار کرده است؟ در پاسخ، به همين يک مثال میتوان اکتفا کرد که در تاريخ جمهوری اســامی سابقه نداشته است که معاوناول رئيسجمهور در زمان تصدی، 13 جلســه مورد تحقيق و محاکمه قرار گيرد و نهايتــا نيز حکم به محکوميت او صادر شــود. آيا ما اين کار را نکرديم؟ آيا ما به پرونده فساد 3هزارميلياردی که از طريق قوه مجريه شــکل گرفته بود رسيدگی نکرديم؟ درحالیکه دستگاههای اجرائی موظفاند سرمنشأ فساد را از بين ببرند، اما متأسفانه برخی دستگاهها میخوابند و بعد از قوه قضائيه توقع دارند که به فســاد رســيدگی کند. چــرا به اين موضوع پرداخته نشــد که علت وقوع چنين فسادی در حوزه نفت چه بود».او با اشاره به ساير اقدامات دستگاه قضائی در برخورد با مفاسد اقتصادی، عنوان کــرد: «بیترديــد تضعيف نهادهــای حاکميتی برخاف قواعــد عقانــی و موازين امنيت ملی است. برهميناساس دادستان تهران و ساير دادستانهای سراسر کشور موظفاند موارد تخريب قوه قضائيه را به دقت رصد کنند و اگر به اين نتيجه رســيدند که برخی اظهارات نهايتا موجب آسيبرســاندن به امنيت کشــور میشــود، با قاطعيت با آن برخورد کنند. دلســوزانه توصيه میکنم که دســت از تخريب نهادهای قانونی بردارند و با رعايت منافع ملی از اين مســير اشتباه برگردند .»

ســفر «ترامپ» به منطقه برای توســعه ایرانهراسی بود

رئيس قوه قضائيه همچنين با اشاره به ســفر «ترامپ» به منطقه، گفت: «همگی ديديم کــه چگونه رئيسجمهــور آمريکا بــه کشــوری رفت کــه دســت حکامش آلوده به خون مردم بیگناه يمن اســت و مرتکب شــديدترين جنايات جنگی شــده اســت. در واکنش به چنين اقداماتی بايد گفت؛ لعنــت بر اين حقوقبشــر آمريکايــی که صرفا ابزاری در دســت دولتهای ســلطه اســت. اين سفر برای پشــتيبانی از رفتارهای ضدبشــری ســعودیها، تقويت صهيونيستها و توسعه ايرانهراسی بود».او با بيان اينکه دور تا دور کشــور ما بســتر توطئهچينیهای دشمنان اســت، افزود: «آمريکايیها از هزاران کيلومتر آن سوتر آمدهاند و با سران حکومتی که در تمام دوران خود و اجدادش هيــچگاه انتخاباتی را تجربه نکردهاند رقص شمشــير میکننــد، بعد به جمهوری اســامی میگويند که شــما حامی تروريســم هســتيد. در پاسخ بايد گفت که شما پدر تروريستها و خالق تروريسم در منطقهايد».رئيس قــوه قضائيه با بيان اينکه جمهوری اســامی در شــرايطی که منطقه وضــع خاصی دارد امنيــت و اقتدار خود را حفظ کرده اســت، عنوان کرد: «واقعا چه فکــری میکنيد که به جمهوری اســامی فشار میآوريد تا از تسليحات موشکی خود عقبنشينی کند؟ وقتی قراردادهای تســليحاتی ۴00ميليارددلاری میبنديد، چرا بايــد جمهوری اســامی از برنامههای دفاعی خود دســت بردارد؟ هيــچگاه چنين اتفاقی رخ نخواهد داد و جمهوری اسامی از دستيابی به امکانات و توانمندیهــای دفاعی خود يــک قدم عقب نخواهد نشست. اين سخن همه مردم، مسئولان و رهبر معظم انقاب است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.