نگاه

Shargh - - سیاست -

پاسخ روابطعمومی شــرکت بهرهبرداری راهآهن شهری تهران و حومه:

با ســام، احتراما خواهشمند اســت درخصوص مطلــب منــدرج در آن روزنامه، مورخ 26 ارديبهشــت 1396 صفحه 3 با عنوان: سفر پرمخاطــره با مترو، پاســخ زير در همــان صفحه به چاپ برسد: با سام، ضمن تشکر از اين مسافر گرامی، احتراما به استحضار میرســاند: شرکت بهرهبرداری راهآهن شــهری تهران و حومه همــواره جهت ارائه خدمــات حداکثری و مطلــوب به مســافران گرامی در کليه خطــوط مترو اقدام نموده و بهبود مســتمر خدمات، از اهداف اين شــرکت میباشــد. در همين راســتا و با توجه به درنظرگرفتــن امکانات موجود و محدوديتهای عملياتی و زيربنايی و همچنين ناوگان دراختيار، در ساعات خاصی که ازدحام غيرمترقبهای در خطــوط متــرو بهوجود آيــد، با اعــزام قطارهای فوقالعــاده و بهکارگيری روشهــای بهينه ترافيکی از جملــه، اعزام قطار خالی از مبدأ و مســافرگيری از ايستگاههای بسيار شلوغ وسط مسير، اقدام به مديريت و جابهجايی مسافران در مسيرهای موردنظر مینمايد. اميد است با افزايش امکانات و بهبود وضعيت ناوگان و درنهايت کاهش محدوديتها، رضايت مســافران گرامی بيشازپيش حاصل گردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.