بادامچيان: به دروغ ميگويند در مؤتلفه دعواست

Shargh - - سیاست -

ايسنا:

اســدالله بادامچيان، نايبرئيس شوراي مرکزي حزب مؤتلفه اســامي گفت: خبرسازيها دربــاره وجود اختاف در حزب مؤتلفه را از جنس دروغهاي بنيصدر ميدانيم. در جلســات شوراي مرکزي اين حزب، 30 نظر مختلف بيان ميشود و همه آزادند تا نظرات خود را بيان کنند. اين آزادي بيان بــه معناي دعــوا در حزب مؤتلفه نيســت. مرحوم عسگراولادي ميگفت ما با 30 نظر داخل جلسه شوراي مرکزي ميرويم، ولي با يک تکليف بيــرون ميآييم. مؤتلفه ميخواهــد براي انقاب کار کنــد که بعضي خوششــان نميآيــد مؤتلفه چنين ســليقهاي داشته باشد. مشي مؤتلفه درباره مرحوم هاشمي را برخي از دوستان ما نميپسندند و سايرين هم برخي مشــيهاي ما را نميپسندند؛ بنابراين از اين دســت حرفها و خبرسازيها براي مؤتلفه زياد اســت و بــه دروغ ميگوينــد که در مؤتلفه دعواست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.