درخواست فاطمه سعيدي براي ملاقات با اسماعيل عبدي

Shargh - - سیاست -

ايلنا:

روز يکشنبه، فاطمه ســعيدي، نماينده مردم تهران در مجلس شــوراي اســامي از دادستان تهران خواســته اســت که امکاني فراهم آورد تا او در زندان اوين با اسماعيل عبدي، فعال صنفي معلمان، ماقات کند. گفتني اســت پيش از اين نيز فاطمه ســعيدي با خانواده اســماعيل عبدي ديــدار و گفتوگو کرده بود؛ اســماعيل عبدي که براي گذراندن حکم شــش سال حبس، در اوين به سر ميبرد، از يازدهم ارديبهشت در اعتصاب غذاست و وضعيت جسماني مناسبي ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.