تأييد نتيجه نهايي انتخابات شوراهاي شهر تهران

Shargh - - سیاست -

ايسنا:

اســتاندار تهران در حاشــيه دومين جلسه شــوراي برنامهريزي و توســعه اســتان تهران گفت: زماني کــه هيئت اجرائي و نظارت درخصوص نتيجه انتخابــات تفاهــم ميکنند بــه معني تأييــد نتيجه انتخابات اســت. با توجه به گــزارش تخلفاتي که در هيئتهاي قانوني مورد بررســي قــرار گرفت و نهايتا نتايج اعام شــده، انتخابات در شهر تهران تأييد شد؛ البته اگر شــکايت ديگري وجود داشــته باشد هيئت نظارت مرکزي بررسي خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.