نفت شیل، سهم بازار و باخت اعراب

Shargh - - اقتصاد - سعيد ساویز . کارشناس نفت و انرژی

این روزها ســفر دونالد ترامپ، به ســرزمین حجاز بــه دلیل تجمل چشــمگیر تشــریفات آن )کــه بنابر برخی اقــوال بالغ بر ‪6 5‬میلیون دلار هزینه داشــته( بهشــدت خبرساز شــده اســت. ترامپ قراردادی به ارزش 300میلیــون دلار با ملکســلمان برای فروش سلاح امضا کرده اســت که بلافاصله 110میلیارد دلار آن اجرائی میشود. صنایع وابسته به ترامپ که غالبا صنایع نظامی و نفت شــیل هســتند، این روزها برای رونق بیش از پیش چشــم به دلارهــای اعراب دارند. اما هنوز چندروزی از اتمام ســفر ترامپ به عربســتان نگذشته که ترکی فیصل، شاهزاده 71 ساله عربستانی، در یادداشــتی با عنوان «بله آقای ترامپ ما شراکت با شما را میپذیریم»، فرایند دموکراسی و انتخابات را در ایران زیر سؤال برده و از شراکت با ترامپ در ریشهکنی تروریسم گفته اســت. به نظر میرسد سعودیها که پس از صرف میلیاردها دلار برای رژیم بعث و ســپس داعش هرگز به آرزوی دیرینه خود که ایجاد مزاحمت و ناامنی برای ایران اســت نرســیدهاند، اینک با آمدن ترامپ امیدی تازه یافته و اســب خود را زین کردهاند. اینبار عربســتان باوجود داشــتن کسری بودجه شدید با صرف هزینههــای هنگفت و به مدد دلارهای نفتی طرح فتنهای تازه را برای ایران ریخته اســت. اما ابعاد این فتنه، معطوف به حوزه نفت است. از سویی چندی پیــش زنگنه با اقتــدار تمام و باوجــود تصویب طرح کاهش تولید اوپک توانســت ســهم ایران را در اوپک بازپس بگیــرد. البته این اقــدام و توافق اوپک باعث افزایش قیمت نفت با شــیبی ملایم شــد، اما پس از اینکه اوپک کاهش تولید خود را در نشست اخیر تمدید کرد، با کمال تعجب قیمت نفت در بازار رو به کاهش نهــاد. به باور ناظران نفتی، ایــن پدیده را باید به عزم آمریکا برای تولید نفت شیل بیشتر و افزایش ذخایرش نسبت داد. به نظر میرسد که سعودیها میخواهند از شکســتی که از ایران در بازار نفــت خوردهاند، پلی برای پیروزی بســازند. بنابراین هیچ بعید نیســت که در پی کاهش بیشــتر تولید اوپک با ســرمایهگذاری در نفت شیل آمریکا سعی در جایگزینی نفت شیل آمریکا بهجای نفت اوپک در ســهم بازار داشــته باشند. اما باید ماند و دید که سیاستهای شتابزده و هزینهساز شــیوخ تا به کجا میتوانــد ادامهدار شــود. آیا برایند تمامی نابخردیهای سیاسی و اقتصادی در نقطهای برای آلسعود همگرا میشود؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.