اجراي 2 طرح جدید پتروشیمي با مشاركت 3 شركت اروپایي

Shargh - - اقتصاد -

یک مســئول صنعت پتروشیمي از مذاکره با سه شرکت اروپایي براي احداث واحدهاي جدید پتروشــیمي خبر داد و گفت: قرارداد مهندسي با شــل در هفتههــاي آتي نهایي ميشــود.به گزارش شــرکت ملي صنایع پتروشیمي، رحیم شریفموسوي، مدیرعامل شــرکت پتروشیمي مــارون، بــا اشــاره بــه برنامهریــزي شــرکت پتروشیمي مارون براي اجراي دو طرح جدید از جمله طرح «اتیلن اکساید»، گفت: براي بخش مهندســي این دو طرح با شرکتهاي شل هلند و دو شــرکت ایتالیایي از جمله «تکني مونت» مذاکره داشــتیم کــه در مرحله عقــد قرارداد هســتیم. وي افزود: احتمــال دارد این قرارداد مهندسي با شــل در هفتههاي آتي نهایي شود و شــاهد آغاز کار براي طرحهاي جدید شرکت پتروشــیمي مارون باشــیم. پیش از این، حسین علیمراد، مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی، از مذاکــره بــا یک شــرکت معروف اروپایــي با هدف انتقال تکنولوژي خبر داده و گفتــه بــود: این توافقنامــه که حاصل مذاکرات پس از برجام اســت، بــهزودي امضا ميشــود.مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی افــزوده بــود: توافقنامــه با شــرکت اروپایــي در زمینه مشــارکت در ایجاد لایســنس مشــترک در پروژههاي داخلي کشور اســت که اکنون متقاضیان زیادي دارد.به گفته او ایــن توافقنامــه حاصــل مذاکــرات پس از برجام اســت و خوشــبختانه با پایان انتخابات آرام ریاســتجمهوري، بــهزودي بــه امضای طرفین ميرســد.به گزارش ایرنا، ظرفیت تولید محصولات پتروشــیمي ایــران اکنون حدود 62 میلیون تن در ســال اســت که با افتتاح هفت طرح جدید بــه 72 میلیون تن افزایش ميیابد. قرار اســت ظرفیت صنعت پتروشــیمي ایران تا پایان برنامه ششــم توســعه به بیش از 120 میلیون تــن افزایش یابد که تحقــق آن به 50 تا ۸0 میلیارد دلار ســرمایهگذاري نیــاز دارد.با توجه به محدودیت منابع داخلي، بخش عمده هزینه لازم براي احداث و بهروزآوري واحدهاي پتروشیمي باید از سرمایهگذاري خارجي جذب شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.