بورس بیرمق

Shargh - - اقتصاد - پدرام سميعیتبریزی کارشناس بازار سرمایه شرکت سبدگردان کاریزما

دیروز شــاخص کل نســبت به روز یکشــنبه 0.13 درصد، معادل 105.33 واحد کاهش یافت و به عدد ۸0 هزار و 607.۹ واحد رســید. در این معاملات گروه قندوشکر از رشد بیشتری نسبت به سایر صنایع حاضر در بورس برخوردار بودند و شــاخص این گروه 3.36 درصد افزایش داشت.

با توجه به ۸۴ هزار و 303 معامله انجامشــده در بورس تهــران و فرابورس، حجــم معاملات به ۸۴۹ میلیون ســهم و به ارزش سههزار و 312میلیارد ریال رسید. شاخص قیمت )هموزن( با افت 0.22 درصدی در عدد 13هزار و 5۹0 و شــاخص آزاد شناور با 0.16 درصد افت در عدد ۸7 هزار و ۹03 واحد ایستاد.

در معاملات انجامشــده در بورس تهران بیش از 5۸۹ میلیون سهم به ارزش یک هزار و ۴۸5 میلیارد ریال دادوســتد شد و بیشــترین تأثیر مثبت را شرکت ســرمایهگذاری غدیر بــا 21.2 واحد و بیشــترین تأثیر منفی را شــرکت مخابرات ایران بــا 3۸.27 واحد بر شاخص کل به ثبت رساندند. علاوهبراین پربینندهترین ســهم این بازار شــرکت ایرانخودرو و پارسخودرو بودند، چراکه گروه خودرو بیشــترین تعداد معاملات را در بازار داشت.

در آنسوی بازار، فرابورس با دادوستد 25۹ میلیون سهم ارزش معاملات یک هزار و ۸27 میلیارد ریال را ثبت کرد و شــاخص کل این بــازار با افت 1.6واحدی به رقم ۹16 واحد رســید. پربینندهترین سهم این بازار باز هم به نمادهای «ذوب»، «غشــهداب» و «فولای» اختصاص یافت. بیشــترین تأثیر منفی را نماد «شراز» با 1.26 واحد و بیشترین تأثیر مثبت را نماد «هرمز» با 0.7۹ واحد بر شاخص کل گذاشتند.

در بورس تهران صنایع قندوشــکر با 3.36 درصد افزایش نســبت به روز یکشــنبه برتریــن صنایع بازار محســوب شــد که از ســایر صنایع برتــر میتوان به صنعت محصولات کاغذی، شرکتهای چندرشتهای صنعتی و ســایر مالی اشــاره کرد. همچنین بیشترین افزایــش قیمت را «قمرو» بــا ۴.۹2 درصد، «خاهن» با ۴.۸۸ درصد و «قشــهد» با ۴.7۹ درصد داشتند و نمادهــای معاملاتی «خکار» با 5.۴6 درصد، «کترام» با ۴.۹7 درصد و «ســفانو» با ۴.۸6 درصد بیشــترین کاهش قیمت بازار را کسب کردند.

در معامــلات دیــروز، شــرکت تأمیــن ماســه و ریختهگــری بیشــترین تقاضــای خریــد را داشــت. علاوهبراین شــرکتهای شــهد ایران و شهد نیز صف بیشــترین تقاضای خرید بــازار را از آن خــود کردند. همچنین بیشــترین تقاضای فروش را کاشــی پارس داشت.

از سوی دیگر بیشــترین ارزش معاملات دیروز در معاملــه ۹میلیون و 3۸2 هزارســهمی «کپارس» به ارزش ۹6 میلیــارد ریال رقم خورد و بیشــترین حجم معاملاتی بازار را بلوک ســرمایهگذاری گروه توسعه ملی بــا حجم بیــش از ۴5میلیون ســهم به ارزش ۹۴میلیارد ریال به ثبت رساند.

گفتنی است؛ براساس گزارش منتشرشده از سوی مرکز پژوهش، توســعه و مطالعات اسلامی سازمان بــورس و اوراق بهادار، شــاخص کل بــورس اوراق بهــادار تهران از ابتدای ســال 13۹2 تا پایان اســفند 13۹5، رشــدی بیش از صددرصــدی را تجربه کرده است. شاخص کل نیز با رشدی 103درصدی به مقدار 77هزار و 230 واحد در زمان یادشــده رسیده است؛ ضمن اینکه برای متوسط بازدهی سالانه شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال ۹2 تا انتهای سال ۹5 نیز عدد 1۹ درصد ثبت شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.