میتوانيم یارانه فقرا را 3 برابر كنيم

Shargh - - اقتصاد -

فارس: ســخنگوی دولت با اشاره به برنامه دولت دوازدهم برای افزایش پنجبرابری سطح معیشت ۱0 میلیون نفر از اقشــار فقیر جامعه گفت: منابع پنجبرابرکردن معیشت اقشار فقیر را از هدفمندی تأمین میکنیم.

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در پاسخ به این ســؤال کــه در برنامــه انتخاباتــی دولت دوازدهم بهصراحت آمده است که قصد دارید در یک دوره چهار ســاله ســطح معیشت ۱0 میلیون نفر از اقشــار فقیر جامعه را پنج برابر کنید که این کار به منابع بسیار زیادی احتیاج دارد، این منابع را از کجــا و از چه محلی تأمین میکنید، اظهار کرد: اکنون یارانه و مســتمری این قشــر ۳.۴ برابر شده است.

وی در ادامــه افــزود: هنگامیکــه دربــاره افزایش یارانــه صحبت میکنیم، گاهی این حرف درخصوص اقشــار آســیبپذیر و کمدرآمد است که شــامل افراد تحت پوشــش میشــود که این افــراد حدود ۱0 تا ۱2 میلیون و حداکثر ۱۵ میلیون نفــر هســتند؛ درحالیکه ما اکنــون داریم به 7۵ میلیــون نفر یارانــه میدهیم، آنچــه انتقاد ما به سایر دوستان بود، این بود که اگر شما میخواهید یارانهها را ســه برابر کنید، این کار اصا امکانپذیر نیست، اما اینکه یارانه این گروه و اقشار را سه برابر کنیم کاما قابل تأمل است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: یعنی ما بهراحتی میتوانیم در یک دوره چهارســاله در یــک دولت، این کار را انجام دهیم، امســال یارانه این قشر را سه برابر کردیم و مشکلی وجود ندارد و برای ســال آینده هــم میتوانیم ایــن مقدار را افزایش دهیم و بهراحتی میتوانیم سه برابر دیگر هم افزایش دهیم؛ چون اینها ارقام زیادی نیست. این کار از محل بودجه قابل انجام است.

نوبخت در پاسخ به این سؤال که این منابع قرار اســت از چه محلی تأمین شــود، گفت: این منابع از محــل هدفمندی اســت، قیمــت حامل انرژی افزایش پیدا نخواهد کرد و موضوع هدفمندی را نیز باید مدیریت کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.