پرونده بانکی «پدیده» بسته شد

Shargh - - اقتصاد -

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منطقــهای وزارت کشــور از بستهشــدن پرونده کنسرسیوم بانکی شــرکت «پدیده» خبر داد. به گزارش پایگاه اطاعرســانی وزارت کشور، بابک دینپرســت، معاون هماهنگی امــور اقتصادی و توســعه منطقهای وزارت کشــور، اعام کرد با امضای مشارکتنامه مربوط به سندیکای بانکی شرکت پدیده، از سوی ششمین مدیرعامل بانک عضو ســندیکا، پرونــده این اقدام بســیار مهم، پس از شــش ماه تاش و پیگیری بیوقفه بسته شــد. او با اعام اینکه بهمنظور سرعتبخشیدن به روند تأیید، تصویب و توشــیح مشــارکتنامه مربــوط به ســندیکای بانکی اعطــای پنج هزار میلیارد ریال تســهیات بانکی به شرکت پدیده، روز شنبه مشارکتنامه مربوطه در اختیار وزارت کشور قرار گرفت، افزود: با انجام هماهنگی لازم و مذاکره با مدیرعامان ســه بانــک ملی، ملت و تجــارت، درنهایت مشــارکتنامه مــورد نظر در روز یکشــنبه به امضای مدیرعامان این ســه بانک رســید و به این ترتیب تأییدیه مدیرعامان تمامــی بانکهای عضو ســندیکا، ذیل صفحات سند موصوف نقش بســت. رئیس کارگروه ویژه پیگیری مســائل شــرکت پدیده اظهــار کرد: در روزهای شنبه و یکشنبه، همچنین با مدیرعامان بانکهای ملی، ســپه و شهر مذاکره و در نتیجه مقرر شده اســت که قدرالســهم این سه بانک، حداکثر در چند روز آینده به حســاب تعیینشده بــرای کنسرســیوم واریز شــود که با ایــن اقدام جهادی مشترک بانک مرکزی و بانکهای عامل عضو کنسرســیوم، پرونده کنسرسیوم بانکی ویژه اعطــای تســهیات بانکی به شــرکت پدیده نیز بســته تلقی میشــود و همزمان با تحویل نسخ مشــارکتنامه به بانک صادرات )لیدر سندیکا( که صبح دوشــنبه انجام شــد، ایــن موضوع نیز مانند سایر مواردی که از شش ماه قبل در دستور کار کارگــروه قــرار گرفته بود و بــه نتیجه مورد انتظار رســیده است، از دســتور کار کارگروه ویژه خارج خواهد شد. دینپرست در پایان تأکید کرد: اکنون همه نگاهها به تاش اعضای هیئتمدیره شــرکت پدیــده بــرای آغــاز عملیــات اجرائی پروژههای نیمهتمام، در روزهای آینده و بازگشت اعتماد و امید به مجموعه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.