رایزنی عربستان با متحد ایران در کرملین

Shargh - - ديپلماسي -

امروز کرملین میهمانی از عربســتان سعودی دارد، محمدبن سلمان وزیر دفاع عربســتان ســعودی امروز با ولادیمیر پوتین ملاقات میکند و قرار است درباره روابط میان دو کشور و تحولات سوریه و ایران گفتوگو کننــد. این ملاقات از آنجا حائز اهمیت اســت که هفته گذشــته دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا میهمان سعودیها بود و قرارداد اسلحه میان دو کشور تیتر رسانهها را به خود اختصاص داد.

پوتین، رئیسجمهوری روسیه، درگیر بحران سوریه است، موضوعی که در آن، با ایران همنظر است ولی با عربستان اختلاف دارند. عربستان ســعودی هم در یمن درگیر جنگی بیفرجام شده که روسیه تمایلی به دخالتي بیش از میانجیگری در آن ندارد. اما هر دو با تروریسم و داعش درگیر هســتند، عربســتان به نوعی و روسیه به شــکلی دیگر. اما این دو کشور حتی در مصداقهای گروه تروریستی نیز با هم اختلاف نظر دارند.

اما دو کشــور علاقهمند به همــکاری در برخی حوزههای مشــترک هســتند. دو ســال پیش و در ســفر پیشــین محمد بن ســلمان، برخی برنامههای همکاری طراحی شــده اســت. اگرچه رفاقت ایران و روسیه و حوزههای همکاری مشــترک بهویــژه برنامهای که در ســوریه دنبال میکنند، محکمتر از این به نظر میرســد که وزیر دفاع جوان عربســتان ســعودی بتواند به آن لطمهای وارد کند، اما این روزها و در جریان سفر او میتوان منتظر موج ادعاهای ضدایرانی او بود. اتفاقی که مشــابه آن در واشــنگتن و در جریان سفرش رخ داد. ســلمان و ترامپ در ملاقاتی که اســفند ماه در واشــنگتن داشــتند، ایران را یک تهدیــد امنیتی برای منطقه قلمداد کردند. قرار است در ملاقات محمدبن سلمان، وزیر دفاع عربستان و جانشین ولیعهد این کشور با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه در مسکو چهار پروتکل همکاری میان دو کشور امضا شود.

شــعیب بهمن، کارشناس روســیه در تحلیلی درباره رابطه عربستان و روســیه میگوید «عربســتان از ســه جنبه برای مســکو اهمیت دارد؛ اول مباحــث مربوط به اقتصاد و حوزه انرژی اســت. کاهش بهای نفت تأثیــر زیادی بر مناســبات دو طــرف میگذارد و روســیه کاهش قیمت نفت در ســال 200۷ را یک توطئه سعودی میدانســت. مسکو معتقد اســت ریاض نقش زیادی در تحریک گروههای تجزیهطلب در روسیه و نزدیکی مرزهای این کشــور داشته و رایزنی با مقامات سعودی میتواند از تهدیدات آنها بکاهد. از طرف دیگر مســکو حمایت عربستان را عامل انتقال و تقویت این گروهها میداند. افزون بر آن روسها تلاش میکنند از نقش مخرب عربســتان ســعودی در منطقه با روشهــای مذاکره و گفتوگو جلوگیری و روند بازگشت ثبات در خاورمیانه را تسهیل کنند».

امير قطر مسافر کويت

وزیر دفاع ســعودی در حالی راهی روســیه میشــود کــه تحرکات دیپلماتیک کشــورهای عربی نیز در جریان است. منابع آگاه دیپلماتیک در کویت اعلام کردند که امیر قطر روز چهارشــنبه به کویت میرود. به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، این منابع اعلام کردند که هدف ســفر چندســاعته تمیم بن حمد آل ثانــی، امیر قطر به کویت تبریکگفتــن به صبــاح الاحمد الجابر الصباح، امیر کویت به مناســبت حلول ماه مبارک رمضان اســت. ســفر امیر قطر به کویت پس از انتشار اخبــاری از تصمیم کویــت برای میانجیگــری میان قطر و کشــورهای حاشــیه خلیج فارس پس از اظهارات بحثبرانگیز شــیخ تمیم درباره ارتبــاط با ایران صورت میگیرد. صباح خالد الحمد الصباح، معاون اول نخســتوزیر و وزیر امور خارجه کویت جمعه گذشته به قطر سفر کرده بــود و با تمیم بن حمــد آل ثانی در کاخ «البحر» دیــدار کرد. وزیر امور خارجه کویت آمادگی کشــورش را برای نزدیککردن دیدگاهها به ســایر کشورهای عربی و مهارکردن هرگونه تنش اعلام کرد.

روز گذشته علیرضا عنایتی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کویت در چارچوب دیدار سفرای خارجی مقیم کویت با امیر این کشور برای تبریک مــاه رمضان با «صباح احمد جابر الصباح » دیدار و گفتوگوی کوتاهی کرد. به گزارش ایســنا، در این دیدار امیر کویــت بار دیگر انتخاب مجدد حســن روحانی بهعنوان رئیسجمهوری اسلامی ایران در انتخابات 29 اردیبهشــت ماه 1396 را تبریک گفت. پیش از این امیر کویت با ارســال پیامی به حسن روحانی انتخاب وی را تبریک گفته بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.