آینه دیروز

Shargh - - ديپلماسي -

احمدینــژاد: لاریجانــی از نخبگان برجســته کشور است

علی لاریجانــی در اولین نطق پارلمانی: بهبود معیشت مردم اولویت مجلس هشتم است وزیر اطلاعات: بنیصدر قطعا خائن است هرندی، وزیر ارشــاد: بحث اصلی بر سر میزان خیانتهای آشکار بنیصدر است نه چیز دیگر

اسد، در پاسخ به درخواست رژیم صهیونیستی: روابط با ایران را قطع نمیکنیم

جعفری، فرمانده کل ســپاه پاسداران: ساختار بسیج و سپاه با توجه به شرایط تغییر میکند

آیتالله مکارم شــیرازی: ملت عراق با امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا اسیر میشود

توضیحــات درباره ســیر تغییــرات در وزارت کشــور؛ احمدینــژاد: میخواســتند رحیمــی را قطعهقطعه کنند

بانک تجارتی ایران و اروپا در تهران آغاز به کار کرد؛ برای اولینبار پس از انقلاب نخســتین شعبه بانک خارجی در ایران افتتاح شد

هشــدارعلی لاریجانی به آژانس انرژی اتمی: در صورت ادامــه رفتار دوپهلوی آژانس، مجلس هشــتم حد و مرز جدیدی برای همــکاری با آنها ایجاد میکند

واکنش الهام به دلایل عدم اجرای برنامههای توســعه کشور؛ اشکال از برنامه است که با دولت نمیخواند

به دنبال انتشار گزارش البرادعی، اعضای گروه 5+1 درخواست کردند؛ ایران شفافسازی کند

عســگری، نایبرئیــس کمیســیون اصــل 90 مجلــس هفتــم اعــلام کــرد: بیشــترین میزان شکایتها از عملکرد دولت بود

احمدینــژاد: از تصمیمات مجلس اســتقبال میکنیم

علــی لاریجانی: اجــازه فریبــکاری به آژانس هستهای نمیدهیم

ســخنگوی دولت: متأسفانه در مجلس هفتم شاهد وضع قوانینی در مقابله با دولت بودیم

ســردار احمدیمقدم مطرح کرد: ۷ میلیارد تومان؛ بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر

رئیسجمهور: شلمچه ســند پیروزی خون بر شمشیر است

جعفری، فرمانده کل ســپاه: ســازمان ســپاه نباید خود را بــه دســتورالعملها، آییننامهها و بخشنامههای سازمانی محدود کند

منتجبنیــا، قائممقام دبیرکل حــزب اعتماد ملی: کسانی که دم از خط امام )ره( میزنند نباید تنگنظر باشند

مصباحیمقدم، نماینده مجلس: دولت باید در چارچوب خط مشی مجلس حرکت کند

علی بروغنی، نماینــده مجلس: به هر قیمتی شده تورم را مهار میکنیم

جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران: باید نقش تعیینکنندهای در منطقه و جهان داشته باشیم

علیعســگری، نایبرئیس کمیسیون اصل 90 مجلس هفتم: دولتگرایی، جزء تزکاری مجلس هفتم بود

آیتالله مکارمشیرازی: کشور از تورم و مفاسد اقتصادی رنج میبرد

بهــروزی، دبیــرکل جامعــه زینــب )س(: با مشخصشــدن مبنــای فعالیتهــای گروههای سیاسی، مردم تکلیفشان را میدانند

رهبرمعظم انقلاب بــا عفو و تخفیف مجازات 3510 نفر از محکومان موافقت کردند

احمدینــژاد: برخــی قلمهــا مانــع خدمت رحیمی در وزارت کشور شدند

علی لاریجانی: ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور مهمترین اولویت مجلس هشتم است

فرمانده کل ســپاه و بســیج: تحول در بسیج و سپاه امری قطعی، ضروری و اجتنابناپذیر است

متکی، سخنگوی وزارت خارجه: گزارش جدید آژانس تأیید عدم انحراف برنامه هســتهای ایران است

آیتالله هاشمیرفسنجانی: ترکیب دین و اراده مردم در 15 خرداد قدرتی عظیم آفرید

احمد توکلی نماینــده مجلس: ادغام بانکها در تعــارض با اصــل 44 و نیازمند مجوز مجلس است

احمدینژاد: دولت نهم قانونمندترین دولت مظاهــری، رئیس بانــک مرکــزی: بانکهای خارجی خواهان حضور در ایران هستند

آیتالله هاشمیرفســنجانی: مشــکل گرانی و بیکاری را میتوان با اســتفاده از منابع زیرزمینی و نیروی انسانی از بین برد

سیدحسن خمینی: انقلاب اسلامی، جهان را به بیداری دینی فراخواند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.