آینه

Shargh - - ديپلماسي -

مصلحت يا مُر قانون؟ حسين شمسيان:

...از همــان روز برگزاري انتخابات ریاســتجمهوري دوازدهــم، اخبــار و گزارشهــاي متعددي مبني بر رخداد تخلفات گســترده از سراســر کشور به گوش ميرسید. این اخبار در فضاي مجازي و حقیقي دستبهدست ميشد و واکنشهاي گوناگوني در پي داشت. طبیعي بود که اعتناکردن به همه آنچه منتشر ميشــد، ممکن نبود و نميشد همه گزارشها و اخبار را معتبر دانســت، اما انتظار عمومي این بود و هست که دو مرجع مهم قانوني یعني دستگاه قضائي و شــوراي نگهبان بلافاصلــه و بدون فــوت وقت به این مهم توجه و رســیدگي کنند. یک تکلیف به عهده دســتگاه قضائي بود و هست. براساس ماده 32 قانون انتخابات ریاســتجمهوري، مصادیق جرائم انتخاباتي به دقت و تفکیــک در 1۷ بند مورد اشــاره قرار گرفته است. از جمله این 1۷ بند ميتوان به خریدوفروش رأي یا تهدید و تطمیع در امر انتخابات اشاره کرد. اموري که متأسفانه هر دو در انتخابات اخیر گزارش شد. اما شاید مهمتریــن نکته در این ماده، بند ۷ آن یعني «اخلال در امر انتخابات» اســت. یقینا اموري همچون عدم ارسال به موقع تعرفه به شعب اخذ رأي با هدف ناامیدکردن و پراکنــدن رأيدهندگان، مصداق بارز این بند اســت و قطعا آمرین و عاملین این تخلف، اخلالکنندگان در امر انتخابات هســتند. مرجع قانوني رسیدگيکننده به این جرم هم مثل سایر جرائم، قوه قضائیه است..

به انقلاب رحم کنيد، مردم را به جان هم نيندازيد مهدي طباطبايــي:...

تقاضا دارم کمي به انقلاب و اســلام رحم کنید و فضاي حق و باطــل ایجاد نکنید. تهمتزدن، افترابســتن، مردم را بــه جان هم انداختن درست نیست. در یک خانه گاهي دو برادر یا دو خواهر یا یک زوج، هــر کدام به یک نفر رأي دادهاند. در چنین شرایطي با طرح موضوع رأي حلال چگونه ميخواهیم پاســخ خدا را بدهیم؟! خواهــش ميکنم براي رضاي خدا و آرامش کشور این بحثها را مطرح نکنید. همه با هم براي تعالش و پیشــرفت کشور و حفظ کشور در مقابل حوادث همراه باشــیم. نشود روزگاري برسد که مقابل خدا و رسول)ص( شرمنده باشیم و از اظهارات خود پشیمان باشیم...

هزينه ميلياردي تبليغات انتخاباتي را از کجا آورديد، گنج پيدا کردهايد؟ رســول منتجبنيا:..

اصولگرایان و رئیسي تبلیغات بسیار گسترده و دهها میلیارد توماني براي این انتخابات کردند و مشــخص نیست این پولها از کجا آمده است! افــرادي که مدام از فســاد و مبارزه با فســاد صحبت ميکنند آیا گنجي پیــدا کردهاند یا از صندوق امام رضا اســتفاده کردند؟ یکي از عوامل شکست همین مسئله ولخرجي و حاتمبخشــي در تبلیغات آقاي رئیسي بود. برخي از آنها ميگویند به طور طبیعي بعد از دو دوره، قــدرت به جناح مقابل ميرســد! اینگونه نیســت زیرا مردم با هیچ فرد یا گروهي عقد اخوت نبستهاند....

توبه، لازم اما کافي نيست عباس حاجينجاري:..

دستگاه قضائي نباید به توبه عاملان این تضییع حقوق ملي اکتفا کند، زیرا مســئله در اینجا حق فردي آحاد جامعه نیست، بلکه موضوع انتخابــات یك موضوع ملي اســت که بــا کلیت نظام اسلامي ارتباط پیدا ميکند، چراکه مواضع مطرحشده از ســوي نامزدهاي مرتبط با جبهه اصلاحات، در عین اینکه کل نظام اســلامي را زیر ســؤال بــرده و بهترین مســتند را در اختیار دشمنان نظام اســلامي قرار داده تا براي پروندهســازي علیه نظام اســلامي و بهتبع آن محکومیتهــاي آینــده اســتفاده کنند، امــا تعلل در رســیدگي از ســوي دیگر ميتواند زمینهاي براي ایجاد نگرانــي و یأس در نیروهاي مؤمن بر انقلاب باشــد که محصول طبیعي آن کاهــش انگیزهها براي حضور در صحنههاي سخت انقلاب است...

نقض غرض

فتحالله آملي:.. اصولا نه آقاي رئیسي نماینده تام و تمام بخش ارزشي و انقلابي و ولایتمدار جامعه است و نــه آنها که به آقاي روحاني رأي دادند خداي ناکرده طرفدار لااباليگري و دینگریزي یا داراي زاویه با انقلاب و نظام و دین و ارزشهاي شناخته شده آن... اصولا این تقســیمبندي از پایه و اســاس داراي اشکال و انحراف اســت. براي چه به خاطر برد یــا باخت فرضي در یک عرصه سیاسي و انتخاباتي حاضریم دانسته یا نادانسته گرانتریــن هزینهها را صرف کنیــم و هر مغالطهاي را صــورت دهیم و بيجهت جامعــه را دوقطبي کرده و بــا نادیدهگرفتن قاعده بــازي کمتحملي خود را به رخ بکشــیم؟...رأي حلال و رأي حرام هم نداریم. نه اینکه نداشته باشــیم اما اصولا بحث حلال و حرام در اینجا چندان قابل رصد نیســت. نه کســي ميتواند تضمین بدهد همه آراي ریخته شــده به حســاب آقاي رئیسي رأي طیب و طاهر و حلال بوده و نه کســي ميتواند در آراي ریختهشــده به حســاب آقاي روحاني شبهه وارد کنــد و بگوید همه یا بخشــي از آن حــرام بوده.. و این شــبهه را براي بخش مهمي از اجتماع ایجاد کنند که آنان در برابر خواســت و اراده ما ایستادهاند و عصباني شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.