ضرورت تغييرات ملموس در کابينه

Shargh - - سياست -

کابینــه باید تغییر کند؛ تغییرات ملمــوس! این ماحصل صحبت فعالان سیاسي است که معتقدند معناي رأي مردم در بیستونهم اردیبهشت رأي به تغییر شــرایط و حرکت به سمت بهبود وضعیت فعلي است؛ یعني براي قرارگرفتن در مســیر تغییر، توسعه و بهبود، دولت به کابینه و کادري همراه نیاز دارد. از معاونتها و وزرا گرفته تا استانداران و فرمانداران و... در بیان و طرح این مطالبه، جوانکردن عمر اعضاي کابینه و اســتفاده از زنان توانمند در بدنه دولت تأکید میشود. مولاوردي، معاونت زنان در ریاستجمهوري، هم بهتازگي گفته است که «با تجربهاي که از دولت یازدهم داریم و تفاوتي که شــرایط شــروع کار دولت دوازدهم با دولت یازدهــم دارد، زمینه براي استفاده از خانمها بهعنوان وزیر در کابینه دوازدهم خیلي مساعدتر است.» در حقیقت این فعالان سیاســي بر این باور هســتند که اگر در دولت یازدهم به دلیل همراهينکردن مجلس نهم و نیز مشــکلاتي که دولت با آن دست به گریبان بود، امکان اســتفاده از نیروهاي جوانتر در کابینه مطرح نبود؛ اما در کابینه دوازدهم شرایط تغییر کرده است. آنها به پشتوانه رأي روحاني در بیستونهم اردیبهشت اشاره ميکنند و همچنین معتقدند شرایط 9۶ نسبت به شــرایط 9۲ تغییر کرده و بهبود نسبي یافته؛ ازاینرو ميتوان از گزینهها و چهرههاي جدید استفاده کرد.

عبدي: دولت دوازدهم بايد جوانتر باشد

دراینبــاره عباس عبــدي در گفتوگو با ایلنا، با بیــان اینکه هنگامي که کابینــه اول دولت روحاني یا همان کابینه یازدهم تشــکیل شــد، به دلایل مشــخص پیشبیني ميشد که ســن این کابینه بالا باشــد، گفت: «مجلس نهم به شــدت رادیکالي و تند بود، روحاني براي گرفتن رأي اعتماد وزرا باید چهرههاي شناختهشده و قدیمي را مطرح ميکرد».

او گفــت: «چهرهها باید مورد توجه مجلس قــرار ميگرفتند تا روحاني بتواند کابینه خود را تشکیل دهد».

این روزنامهنگار اصلاحطلب ادامــه داد: «درحالحاضر ترکیب مجلس تغییر کرده است، رأي انتخابات ۲9 اردیبهشت گویا است؛ پس طبیعي است که به همین تناسب چهره کابینه نیز عوض شود».

عبدي تـأکید کرد: «منظور از عوضشدن چهره کابینه، تغییر اصل نیست؛ بلکه منظور این اســت نیروهایي که ۳0 الي ۴0 ســال اســت در پستهاي مدیریتــي حضور دارند، نیاز نیســت مجددا مقام ویژهاي داشــته باشــند». این فعال سیاســي اصلاحطلــب عنوان کرد: «کابینــه دوازدهم باید ترکیب جوانتري داشته باشــد و روحاني حداقل باید سن کابینه را ۱0 سال کاهش دهد».او در ادامه افزود: «بســیار اهمیت دارد که نیروهاي جدیدي به مردم معرفي شوند که البته بخشي از آن باید خانمها باشند».

این فعال سیاسي در پاسخ به ســؤالي مبني بر اینکه زنان چه جایگاهي باید در دولت دوازدهم داشته باشند، گفت: «پستهاي مدیریتي و وزارتخانه تفاوتي با یکدیگر ندارند. زنان باید حضور داشته باشند». عبدي گفت: «مردم انتظار دارند که کابینه دوازدهم نسبت به کابینه یازدهم تغییرات محسوسي داشته باشد».

محمدرضا خاتمي پیشتر گفته بود: «فکر ميکنم حدود دوســوم کابینه باید عوض شــوند. وزیران فعلي بســیار انســانهاي شــریف و باشخصیتي هستند؛ اما شاید مدیران دوره خاصي نباشند که بتوانند شعارهایي که آقاي روحاني داده و توقعاتــي را که در مردم ایجاد کرده، برآورده کند؛ بههرحال اختیار با آقاي روحاني و مجلس اســت؛ اما توقع اصلاحطلبان این است که تغییرات اساســي در ســطح کابینه صورت بگیرد. درست است که زنان باید در کابینه حضور داشته باشــند؛ اما بیشترین تأکید ما حضور زنان در سطوح میاني اســت. ما ميتوانیم فرماندار، استاندار و مشاوران و وزراي زن داشته باشیم».

فاضلميبدي: اســتانداريها و فرمانداريها بيشــتر با دولت همراه باشند

محمدتقــي فاضلمیبــدي، عضو مجمــع محققین و مدرســین حوزه علمیه قم، هم نگاه ویژهاي به تغییر مدیران اســتاني و نیز تیم اطلاعرساني رئیسجمهور داشــته است. زیرا بسیاري از مدیران استاني در دولت یازدهم بازمانــده از دولتهــاي احمدينــژاد بودنــد و همین موضوع در پیشــبرد فعالیتهاي دولت، مشکلاتي ایجاد کرده بود.

او بــه ایلنا گفته: «در دولت یازدهم شــاهد آن بودیم که برخي از وزرا و همچنین برخي از مدیران در ســطوح عالي و میاني با منویات و برنامههاي رئیسجمهور و حامیان دولت همراه نبودند و این در حالي است که کساني باید وزیر و مدیر شــوند که متناســب با وعدهها و برنامههاي رئیسجمهور باشــند».فاضلمیبدي با بیان اینکه اجراي وعدههــاي مهم آقاي روحاني با ترکیب کنوني دولت متناســب نیســت، گفت: «ضمن آنکه لازم است بدنه دولت گرایش بیشتري به شــخص رئیسجمهور و جریانهاي حامي ایشان داشته باشــند، لازم اســت جوانگرایي بیشــتري هم در دولت انجام شود. همچنین ضروري اســت بدنه اجرائي دولت بهویژه در سطح استانداريها و فرمانداريها با دولت همراه باشند.»

او با بیان اینکه وزیر کشــور دولت دوازدهم باید کســي باشد که رویکرد رئیسجمهور را جديتر اجرا کند، گفت: «برخي از اســتانداران و مدیران در دولت یازدهــم، نه تنها رویکرد روحاني را دنبــال نميکردند؛ بلکه مخالف آن هم بودنــد و خلاف آن را اجرا ميکردنــد و در مقابل برنامههاي دولت ایستاده بودند .»

این اســتاد دانشــگاه مفید قم با اشاره به تیم اطلاعرســاني دولت ابراز کــرد : «تیم اطلاعرســاني دولت یازدهــم از این نظر ضعیــف بود که طرف مقابلش یعني صداوسیما بسیار قوي عمل کرد. ممکن است که صداوسیما ســخنرانيهاي رئیسجمهور را به صورت زنده پخش کند؛ اما هدف اصلي صداوسیما ناکارآمد جلوهدادن و تخریب دولت است».فاضلمیبدي با بیان اینکه باید تیم اطلاعرســاني دولت تقویت شده و مشــاوران بهتري در کنار رئیسجمهور قــرار گیرند، عنوان کــرد: «اگر دولت دوازدهــم مانند دولت یازدهم عمل کند و عملکرد خود را تقویت نکند، بيتردید ضربات جديتري به دولت وارد خواهد شــد و این مســئله موجب ميشــود امکان شکست دولت در سالهاي آینده فراهم شود.»

ضرورت تغييرات جدي در زير مجموعه

آذر منصوري عضو شــوراي مرکزي اتحاد ملت هم در گفتوگو با ایلنا با اشــاره به بایدهاي کابینه دولت دوازدهم، گفت: «امروز مجلس همراهتر با دولت سرکار است و انتظار و مطالبه پایگاه رأى دولت روحاني این است که در ســطح زیرمجموعه خود تغییرات جدي اعمال کند و همچنین براساس گــردش نخبگان و حضور نیروهاي جوانتر که از لحاظ توانمندي و ظرفیت ميتوانند ایفاي مسئولیت کنند به این مسئله توجه شود».

او با بیان اینکه حضور زنان به عنوان ۵0 درصد از جمعیت کشــور باید در این تغییرات لحاظ شــود، گفت:«حضور جدي و اثرگــذار زنان در نتیجه انتخابات نقش داشــت و باید تغییرات جدي در کابینه دولت روحاني اتفاق افتد و حضور زنان در هیئت وزیران ميتواند پیام روشــني را به مردم و زنان ایــران و جامعــه جهاني ارســال کند».قائم مقام جمعیت زنان مســلمان نواندیش با اشــاره بــه مطالبه دیگر مردم گفت: «توجه به مطالبات اقشــار موجــود در جامعــه مانند اقوام و اقلیتها از جملــه انتظارات مردم از این دولت اســت، زیرا باور دارند این دولت، ایران را براي همه ایرانیان ميداند و عمده مطالبات خود را در دولت دوازدهم و در ریاســتجمهوري روحاني دیدند».حســن روحاني هنوز وارد بحث کابینه دوازدهم نشــده است. اما تا اینجا اخبار و شنیدههایي از برخي گزینههاي وزارتخانهها شنیده میشود. در عین حال احزاب و فعالان سیاسي هم دیدگاه را خود درباره ترکیب کابینه و بدنه دولت ابراز کرده و خواهان تغییر هســتند. باید دید این مطالبات با چه پاسخي روبهرو خواهد شد.ما باید راه را براي ورود جوانان در مدیریت کشور بــاز کنیم اما باز هم باید تأکید کنیم اگر فردا کابینه آقاي روحاني با متوســط سن ۶0 سال بسته شد، نباید ایراد بگیریم؛ زیرا کشور مشکلات خطیر و مهمي دارد که به مدیران باتجربه و شــجاع نیاز دارد. در کنار چنین مدیراني نیروي جوان نیز لازم اســت. جوان ما باید مشــق مدیریتي کند تــا در آینده بعد از چهار ســال یعني سال ۱۴00 ما نسل مدیریتي جواني داشته باشیم که بتواند جایگزین مدیران فعلي شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.