نقض حکم رئیس و قائممقام دانشگاه شیراز در پرونده مطهری

Shargh - - سياست -

وکیل علــی مطهری روز گذشــته خبر داد دیوانعالی کشور، مصوبه شورای تأمین شیراز در جلوگیری از ورود و سخنرانی علی مطهری را غیرقانونی اعلام کرده است.

مصطفــی ترکهمدانی در گفتوگو با مهر، درباره اعاده دادرســی صورتگرفته در پرونده رئیس و قائممقام دانشــگاه شــیراز و یکی از دانشــجویان این دانشــگاه در رابطه با حمله بــه علی مطهــری در شــیراز، گفــت: «بنا به اعلام شــاهرخ کاظمی و پرویز عامری، وکلای دانشــگاه، مبنی بر رسیدگیهای انجامشده در دادگاه بــدوی، متهمان این پرونده براســاس ماده ۵۷۶ قانــون مجازات اســلامی به اتهام جلوگیــری از اجــرای اوامــر کتبــی دولتی و مصوبه شــورای تأمین شهرســتان شــیراز، به انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم شده بودند که درحالحاضر این حکم و محکومیت دانشگاه نقض شد».

او بــا اعلام نقــض محکومیت مســئولان دانشــگاه شــیراز، عنوان کرد: «در رأی صادره از ســوی دیوانعالی کشور، قید شده است که مطابق قانون شــورای امنیت کشــور مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحیــه آن، وظیفه شــورای تأمین شهرستان که با ریاست فرماندار محل تشکیل میشــود، ایجاد نظم و امنیت با اســتفاده از هماهنگی نیروهای مسلح عضو شورای تأمین یعنی نیروی انتظامی، ســپاه، ارتــش و اداره اطلاعــات و در صورت ارتباط و اداره یا نهاد با مؤسســهای با دعوت از مسئول اداره ذیربط اســت و دعوت از مقام قضائی موجب نظارت و جلوگیــری از مصوبــات غیرقانونی خواهد بود».

همچنین در این حکم آمده است که شورای تأمین در جلســه مورخ ۱۲/۱8/۱۳9۳ علاوه بر اینکه مسئولان ذیربط را دعوت نکرده است، غیر از اعضای قانونی شورا حدود هشت نفر از مســئولان محلی را نیز دعوت نکرده و مصوبه از حالــت محرمانــه خــارج و موجب تنش و تشنج شــده اســت و بهجای ایجاد امنیت در محل ســخنرانی یك نماینده مجلس، با تصور احتمــال درگیری عملا منتهی به دخالت افراد غیرمســئول و اخلال در نظم شــده اســت که ناشی از رعایتنکردن مقررات مربوطه است.

او افــزود: «دیوانعالی کشــور در ادامه به موضــوع مشــارکت در اجرانکــردن مصوبه شورای تأمین شــیراز اشاره و اعلام کرده است علاوه بــر اینکه نیــاز به اثبــات وحدت قصد مجرمانه هر ســه متهم دارد، بــه لحاظ نبود اعتبار قانونی مصوبه، اجرانکردن آن از شمول مــاده ۵۷۶ قانون مجازات اســلامی اســتناد محاکم بدوی و تجدیدنظر خارج است».

همدانی گفت: «در انتهای حکم ذکر شــده اســت که با توجه بــه مــاده ۴۷۴ قانون آیین دادرســی کیفری که پس از اجــرای حکم نیز درخواست اعاده دادرسی را جایز دانسته است، مستند به بند چ ماده مذکور ضمن تجویز اعاده دادرسی نســبت به محکومین رسیدگی مجدد به شعبه همعرض محول میشود».

اســفند ســال 9۳، علی مطهــری، نماینده مجلس شــورای اسلامی، قرار بود در دانشگاه شــیراز ســخنرانی کند که در فرودگاه شیراز با حمله حدود ۵0 نفر افراد ناشناس مواجه شد. آنها با چوب و ســنگ به خــودروی او حمله کردنــد و شیشــههای خودرو را شکســتند. در نهایت نیز ســخنرانی مطهری لغو شد و او به تهران بازگشت.

مطهــری از حملهکننــدگان شــکایت کرد و دادگاه ۶ نفــر از عاملان حملــه به مطهری را بــه دو مــاه حبس و مدیران دانشــگاه را به انفصــال از خدمت محکوم کــرد؛ اما در آبان سال گذشته اعلام شــد پرونده حمله به علی مطهری بعد از آنکه مورد اختلاف دادســرای نظامی و دادسرای عمومی و انقلاب شیراز قرار گرفت، به دیوانعالی کشور ارجاع داده شد که با توجه به ســمت و موقعیت شغلی افرادی که دستور حمله داده بودند، دادسرای نظامی را برای رسیدگی به پرونده صالح دانست و در نتیجه پرونده به این دادســرا در شــیراز ارجاع داده شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.