انتقاد آیتالله نوری همدانی از سند 2030

Shargh - - سياست -

آیتالله نوریهمدانی هم بــه جمع منتقدان سند ۲0۳0 پیوســت. به گزارش خبرگزاری حوزه، آیــتالله نوریهمدانی در دیدار جمعی از فعالان فرهنگی مازندران با اشــاره به ســند ۲0۳0 گفت: بنده در این مدت بارها عرض کردم از افراد مطلع و کارشناســان دعوت کردم تا موضوع را تشــریح کنند. وقتی انسان فصلهای این سند را میخواند، بسیار متأثر میشود که چه کسی حاضر به پذیرش این سند خواهد شد.

آیــتالله نوریهمدانی افزود: چــرا بعضی از آقایان، منتقدان به این ســند را بیاطلاع میدانند، این ســند بــا فرهنگ، دیــن و حتــی ایرانیبودن ما ناســازگار اســت، این یک نفوذ جدی اســت و توجیهاتــی که آقایان میکنند قابلقبول نیســت. بنــده بهجد از مســئولان میخواهم این ســند با دقت بررسی شود، شورایعالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش مجلس و همه نمایندگان ورود پیدا کنند تا هیچچیزی که با دین و انقلاب منافات دارد، صورت نگیرد.

پیشتر آیــتالله مکارمشــیرازی، دیگر مرجع تقلیــد، هم انتقادات و ایراداتــی را به این مصوبه وارد دانســته بــود. همچنیــن صحــن علنــی مجلــس هم شــاهد اعتراضاتی به ایــن مصوبه دولت بــود. اگرچه علی لاریجانــی تأکید کرد که مصوبه دولت به لحاظ شــکلی، مغایرت قانونی ندارد. از ســوی دیگر مقرر شــد کــه این مصوبه در کمیســیون آموزشوپــرورش هــم رســیدگی شــود. وزیر آموزشوپــرورش در توضیــح گفته بود «ازآنجاکه ۲0۳0 یک بیانیه اســت و نه ســند، ایران نســبت به اجرای آن هیچ تعهدی نداشــته و نمیتواند برای ما تعهدآور باشــد. این در حالی است که اجرای سند تحول بنیادین آموزش اصل اساســی آموزشوپرورش محســوب میشــود و آموزشوپرورش خــود را صرفا متعهد به اجرای این ســند میداند؛ امــا به دلیل حفــظ ارتباطات بینالمللــی در مــواردی که ایــراد خاصی ندارد، تعاملاتــی صــورت میگیــرد. آموزشوپرورش بههیچعنوان قصد این را که این بیانیه و اســنادی از این دســت محور کار نظام تعلیم و تربیت قرار گیرد، ندارد. متأسفانه در رسانهها مواردی مطرح شده که در اصل بیانیه ۲0۳0 هم نیست؛ اما برای اینکه هیچ شــائبهای وجود نداشــته باشد، ایران از یونســکو حق تحفظ گرفته اســت. به این معنا که اگر هرکدام از توصیههــای آمده در این بیانیه با باورهای دینی ما مغایرت داشــته باشــد، ملزم بــه اجرای آن نیســتیم. طرح و اقدام بســیاری از موارد موجود در ســند تحول انجام شده؛ اما باید دقت کرد؛ این ســند در یک یا دو ســال به اجرا و منصه ظهور نخواهد رسید؛ چراکه همانطور که از عنــوان آن پیدا اســت، پای یک تحــول بنیادین در میان اســت»؛ اما حســن روحانی بارها چه در ایام تبلیغــات انتخابات ریاســتجمهوری و چه بعد از انتخابــات، دراینباره صحبت و تأکید کرده اســت: «من در انتخابات گفتم هر مطلبی درباره من میگوینــد، بگویند و من میگذرم؛ اما از ۲0۳0 نمیگذرم؛ چون به معلمان و آموزشوپرورش و دین ما توهین کردنــد. طلبههای جوان را تحریک کرده و به روســتاهای کوچک فرستادند، اعلامیه انداختند به خانههای مردم و گفتند به این دولت رأی ندهید که دین شما از دست میرود. اینها کار زشتی کردند. خدا از گناهشــان بگذرد. مردم هم اگــر میخواهند، بگذرند. معلمان هم خودشــان میدانند؛ اما من نمیگذرم».

قبــلا معاونــت حقوقــی رئیسجمهــور هم دراینباره توضیح داده و گفته بود: «ســند ۲0۳0، یــک برنامه کاری اســت. این ســند و مانند آن در حقیقت یک توصیهنامه است. سند ۲0۳0، معاهده محســوب نمیشــود؛ بنابراین نیــازی به امضای دولتها و در نتیجه تصویب مجالس قانونگذاری )رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی( ندارد؛ ازآنجاکه ســند ۲0۳0 معاهده نبوده و الزامآور محســوب نمیشود، هیچیک از کشورهای اسلامی نسبت به موارد احتمالی مغایرت آن با شــرع، اعلام تحفظ نکردهاند؛ تنها جمهوری اســلامی ایران در چهار نوبت، نسبت به مواردی که احتمالا مغایر با شرع و فرهنــگ اســلامی و ایرانی باشــد، اعلام تحفظ کرده اســت. براســاساین هیچیک از اهداف سند ۲0۳0 که در تعارض با موازین شرعی باشد، شامل حال جمهوری اسلامی نمیشود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.