توهین و ناسزا فضای جهاد را سرد نخواهد کرد

Shargh - - سياست -

انتخابات تمام شده اما نامزد ناکام هنوز در حال و هوای انتخابات است. ابراهیم رئیسی حملات سختی در سخنرانی خود در مشهد به دولت داشته و خود را «وکیل و صدای مردم محروم» خوانده است. او گفته اســت: «توهین و ناسزا به فردی مثل ســید ابراهیم رئیسی این فضای جهاد را سرد نخواهد کرد». واکنش کاربران شــبکههای اجتماعی به سخنان رئیسی جالب بود. کاربران شبکههای اجتماعی نوشتهاند: «آقای رئیسی یادش رفته که انتخابات تمام شده است». یا: «جای این حرفها در مناظرههای انتخاباتی بود».

ابراهیم رئیســی گفته است: «مهندســیکردن آرای مردم امری ناپسند است. چیزی که بیش از همه بر جــان و دل من گران آمد، این بود که برای حوزههایی که احتمال رأیدادن به رقیب بیشــتر بود، تعرفهها را پنج، شش ساعت دیرتر رســاندند... مردم مثل همیشه کم نگذاشتند، اما مسئولین کم گذاشتند. مردمی به پای صندوقها آمدند اما فقط به جرم اینکه میخواهند به رقیب دولت رأی بدهند، ساعتها پشت در معطل شدند... اکثر وزارتخانهها، استانداریها، فرمانداریها، بخشداریها و دهداریها به ستاد انتخاباتی کاندیدای دولت تبدیل شــد. مگر در قانون نهی نشــده که نباید از امکانات دولتی بهره برد؟ ... دولتی که نمیتواند به قانون عمل کند نباید وارد عرصه انتخابات شــود. باید از مردمی که ساعات بسیاری در پشت صندوقهای رأی منتظر ماندند عذرخواهی کنند... لحظهای از پیگیری مطالبات مردم خســته نمیشویم و با تهمتها عرصه دفاع از مردم و ارزشهای انقلاب را خالی نخواهیم کرد».

اصولگرایــان کــه این روزها به شــدت بر طبــل تخلفات گســترده و ساماندهیشــده میکوبند، برای نخستینبار نامزد انتخاباتیشان از عبارت «مهندسی انتخابات» استفاده کرده است. اصطلاحی که تاکنون خط قرمز این جریان بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.