ترامپ و دفاع از حق تعیین سرنوشت فلسطین

Shargh - - جهان - موفق مطر

ســفر رئیسجمهور آمریکا از کاخ ســفید به شــرق دریای مدیترانه نخســتین ســفر او بعد از صــد روز حکومت در آمریکاســت. ســفری که بیانگر رابطه اســتراتژیک و یک شــراکت واقعی بین آمریکا و کشــورهای منطقه به منظور طرح یک نقشــه سیاسی جدید و شــاید هم یک نقشه جغرافیایــی تازه باشــد. بهخصوص اگــر تأکید و اصرار او را بر حل سیاســی نزاع فلســطینی – اســرائیلی در نظــر بگیریم؛ زیرا بــه نظر ما فقط تشکیل یک دولت فلسطینی مستقل به پایتختی بیتالمقــدس میتواند حرف ترامــپ را درباره حق تعیین سرنوشت فلسطینیها معنی کند.

بعضی رویدادها نشــان میدهد ممکن است دولــت جدید آمریکا به ریاســت ترامپ بتواند تا حدودی موضع فلسطینیها را ادراک کند. دیدار محمود عباس از واشــنگتن به دعــوت ترامپ، این موضوع را بیشــتر به تصویر میکشد. ظاهرا دولــت آمریکا بر این باور اســت که خاتمهدادن به اشــغال اســتعماری اســرائیل و تشکیل یک دولــت فلســطینی مســتقل و حاکمیــت آن بر مرزهای چهــارم ژوئن به پایتختی بیتالمقدس، به دولتهای دموکراتیک جهان امکان بیشــتری میدهد تا بر تروریسم پیروز شوند و بتوانند صلح و ثبــات را در منطقه به وجــود آورند. این تصور همچنین بهتر خواهد توانست امنیت ملی آمریکا را در درازمدت تأمین کند.

معنای دیگر این ســخن آن است که اسرائیل، دولتهــای منطقه و ایالات متحــده پی بردهاند رهبری ملت فلســطین باید از این پس شــریکی واقعی و فعال در ایجاد صلح باشــد و بدون این مشارکت یا محدودکردن آن به افکار خیرخواهانه اقتصادی یا سیاســی یا از نــوع ابراز همدردیها هرگــز نخواهد توانســت یک صلــح تاریخی و موردنظر را چنانکه دولــت جدید آمریکا انتظار دارد، تحقق بخشد.

دولت آمریــکا در جریان مبارزه با تروریســم و ریشــهکنی اساســی آن در منطقهای که منافع آمریکا در آن وجود دارد دریافت که امنیت روابط اســتراتژیک کشــورهای عرب با ایــالات متحده مادام که گروههای تروریستی از مسئله فلسطین بهعنــوان بهانهای بــرای جرائم خود اســتفاده میکنند، در معرض تهدید خواهد بود.

از سوی دیگر، رهبری فلسطین تا اینجا توانسته است دولت آمریکا را – بهعنوان ناظر روند صلح – قانع کند که نمیشود به توافقات امضاشده با اسرائیل پایبند بود، مگر اینکه اسرائیل هم به این تعهدات پایبند باشد و هر روز اقدام به نقض آنها نکنــد. از این رو میطلبد کــه آمریکا به صورتی قاطع و هماهنگ با قوانین و مقررات بینالمللی دخالت کرده و اجازه ندهد یکی از حســاسترین مناطق جهان، یکی از عوامل اساســی ثبات خود را از دســت بدهد. مســئله فلســطین و حل آن مطابق با توافقنامههای بینالمللی امضاشــده با اسرائیل در اسلو، یکی از همین راهکارهاست. تشکیل یک دولت فلسطینی مستقل کلید صلح و بازگرداندن منطقه به توازن خود بوده و میتواند فرهنگ صلح را بین ملتهای منطقه ترویج کند تا دوش به دوش هم تروریســم را محاصره کرده و از پای درآورند. در این میان یک ســؤال اساسی میتواند این باشــد که آیا این دولت آمریکاست که قصــد دارد یــک «معامله تاریخــی» انجام دهــد، یا این مدیریت خــوب دولت خودگردان و دیپلماســی قوی این دولت بود که موفق شد با تکیه بر مســائلی از قبیل اعتراف سازمان ملل به عضویــت غیرکامل دولت فلســطین و قطعنامه 2334 شــورای امنیت، حرف فلسطینیها را به کرسی بنشاند؟

ما میدانیم که هر فلســطینی وطنپرســتی میتوانــد حجــم مســئولیتها را در این لحظه تاریخی درک کند. اینجا جایی برای قهرمانبازی نیســت. ما نیاز مبرمی به خــردورزی و تعقل و داشتن یک چشمانداز درازمدت داریم. کسانی که سعی میکنند با قهرمانبازیهای خونین مسئله فلسطین را به پیش ببرند، زمینه را برای آن آماده میکنند که بنیامین نتانیاهو خشک و تر فلسطینی را بــا هم یکجــا بســوزاند. باطلکــردن پروژه اشغالگران نیازمند برخوردی معقول است و باید برهانهایــی برای حق فلســطینیها در مجامع بینالمللــی اقامه کرد و آن را بــه گوش دولت آمریکا و کشــورهای اروپایی رساند تا آنها بتوانند در برابر لابیهــای یهودی اســتقامت کنند. این لابیها بین دولتهای غربی و حق فلسطینیها، دیواری کشــیدهاند که جز با عقل سلیم و منطق قوی نمیتوان آنها را برداشت.

*منبع: الحیاه الجدیده

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.