هشدار افبیآی پیش از حمله به منچستر

Shargh - - جهان -

آژانــس اطلاعات داخلــی بریتانیــا )امآی۵) ظاهرا سه ماه پیش از انفجار انتحاری منچستر از طرف متحدان آمریکایی هشدار دریافت کرده بود که ســلمان عبدی احتمالا قصد دارد حملهای را در خاک انگلســتان پیاده کند. به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه ایندیپندنت، عوامل اداره تحقیقات فدرال آمریکا )افبیآی( بــه مقامهای انگلیس اطــلاع داده بودنــد که یــک جوان 22ســاله که بخشی از یک شــبکه تروریستی داعش در شمال آفریقاست، در شمالغرب انگلستان مستقر شده و قصد دارد حملهای را انجام دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.