تشدید سرکوب معترضان در ونزوئلا

Shargh - - جهان -

در کاراکاس، پایتخــت ونزوئــلا، هزاران جوان در دفــاع از آزادی بیان به خیابان رفتند و با ســد مأموران روبهرو شدند. مأموران برای متفرقکردن جوانان به طرف آنها گاز اشــکآور شلیک کردند. جوانــان نیز چند خــودرو را به آتش کشــیدند و بــا ســنگ و آجر به مأمــوران حملــه کردند. این گردهمایی در بزرگداشت دهمین سالگرد تعطیلی یک کانال تلویزیونی مســتقل بود که هوگو چاوز، رئیسجمهور پیشــین ونزوئلا، دستور بستن آن را داده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.