اعزام نظامیان استرالیایی بیشتر به افغانستان

Shargh - - جهان -

وزیــر دفاع دولــت اســترالیا اعلام کــرد، این کشــور به درخواســت ناتو، نیروهای بیشــتری را در افغانســتان برای انجام برنامههای آموزشی و ارائه مشــاوره نظامی به نیروهای امنیتی مســتقر میکنــد. به گزارش ایســنا، به نقــل از خبرگزاری آســیا، ماریس پاین، وزیر دفاع اســترالیا، گفت: ما برای اطمیناندادن به دولت افغانستان در کمک به مقابله با تروریســم، همکاری خود را در هیئت پشتیبانی در این کشور درگیر جنگ بیشتر میکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.