دستور کار مشترک ترکیه و اتحادیه اروپا

Shargh - - جهان -

ترکیــه و اتحادیــه اروپا براســاس نقشــه راه ۱2ماهه توافقشــده میان دو طرف، ۱3 ماه ژوئن مذاکراتی را با تمرکز بر مدرنسازی قوانین گمرکی و معاهده مهاجرتی انجــام میدهند. به گزارش ایســنا، به نقل از روزنامه حریــت، یک مقام ترکیه که خواست نامش فاش نشــود، گفت: همچنین مذاکرات درباره انرژی و نشستهای اقتصادی نیز در ماههای آینده از سر گرفته خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.