گسترش دایره بمبارانهای مصر از شرق لیبی به مرکز

Shargh - - جهان -

جنگندههای مصری صبح روز گذشــته مجددا شهر درنه، واقع در شــرق لیبی را بمباران کردند. این در حالی اســت که یکشنبه شب نیز حملات از شــرق لیبی را به مرکز این کشور کشاندند و دایره حملات را گســترش دادند. حــدود چهار جنگنده مصری بر فراز آســمان این شهر به پرواز درآمدند و اقدام به بمباران مناطقی از شهر کردند که تنها خسارت مالی به جا گذاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.