مرگ نخستوزیر پیشین یونان

Shargh - - جهان -

«کنستانتین میتسوتاکیس» نخستوزیر پیشین و یکی از سیاستمداران کهنهکار و رهبر مخالفان دولت یونان، در 98 سالگی درگذشت. به گزارش رویترز، خانواده میتسوتاکیس در بیانیه مختصری نوشــتند: او در احاطه اشخاصی بود که دوستش داشتند و دوستشان داشت. میتسوتاکیس بیش از نیمقرن در صحنه سیاست یونان فعالیت میکرد و از سال ۱99۰ تا ۱993 نخستوزیر این کشور بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.