دیدار نخستوزیر هند با پوتین

Shargh - - جهان -

نارندرا مودی، نخستوزیر هند، پنجشنبه آینده در ســفری رســمی وارد ســنپترزبورگ میشود. هدف از این ســفر مذاکــرات با ولادیمیــر پوتین، رئیسجمهور روســیه، در جهت توســعه روابط دوجانبه و بررســی مهمترین تحولات منطقهای و جهانی عنوان شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.