رئیس شورا و شهردار تهران پاسخ دهند

Shargh - - سياست - نعمت احمدی حقوقدان

شهرداری تهران در 12سالی که از سوي تیم همراه آقای قالیباف اداره میشد، یکی از نهادهای مقروض است که چندده هزار میلیارد تومان بدهکار است. شــیوه اداره شهر که باعث بدهکاری تهرانیان شــده است به وسیله شــهرداری انجام شد که شــورای شهر او را انتخاب کرد و شورای شهر در نوع عملکرد و مدیریت آقای قالیباف مسئول است.

حال که تمام لیســت امید در انتخابات شــورای شهر پایتخت و سایر کلانشهرها رأی آورده است و رئیس شورای فعلی یعنی آقای چمران که حامی اصلی آقای قالیباف اســت با فاصلهای معنادار از آخرین نفر اعضاي 21نفره انتخابی قرار دارد، ظاهرا تهدید کرده اگر با رفتن یکی از اعضاي شورای پنجم، او در ردیف اعضاي اصلی قرار گیرد، استعفا خواهد داد.

این مطلب نگارنده را بر آن داشــت که به تحلیل این موضوع و آنچه پیشِروی اعضاي شــورای شهر و نیز شــهردار آتی قرار دارد بپردازم. آقای محسن هاشمیرفســنجانی سرلیست امید در تهران کــه رأی معناداري از مــردم گرفت، یاد عملکرد آیتالله هاشــمی را زنــده کرد که بــازی انتخابات را در ســال 92 برهم زد و مدیریت ایشــان هم باعث پیروزی لیست نمایندگان مجلس شورای اسلامي و مجلس خبرگان شــد و توصیه آن مرحوم قبل از فوت مبنيبر رأی بــه آقای روحانی، یکی از عوامل تداوم برنامه دولت ایشــان در دور دوم ریاستجمهوری و رأیآوری لیستهای شوراها در کلانشهرها و حتی شهرهای کوچک شد.

مردم بار دیگــر به اصلاحطلبان اعتماد کردند و لیســت امید با سرلیستی محســن هاشمیرفسنجانی، رأی قابل توجهی کسب کرد که بخشــی از آن مرهــون مدیریت موفق ایشــان در متروی تهران اســت. اما در این شــرایط باید رئیس فعلی شورا، پاسخگوی اعمال شورای دوم، سوم و چهارم باشد. از این شوراها محمود احمدینژاد بهعنوان شهردار رأی گرفت.

اعضای ادوار همین شوراها بودند که در سه نوبت به محمدباقر قالیبــاف رأی دادند، حافظــه تاریخی مردم فراموش نکرده اســت محمود احمدینژاد حســاب ایام شهرداری خود را پس نداده است و میلیونها تومان هزینههای بدون سند دارد، حساب آقای قالیباف هم که روشــن است و با یک حساب سرانگشتی هر شهروند تهرانی نزدیــک به هفــت میلیون تومان بابــت مدیریت آقــای قالیباف به شهرداری بدهکار است.

باید پرســید این مبالغ چگونه در حســاب بدهکاری شــهرداری جمع شده اســت؟ وظایف و اختیارات شــوراها هم در فصل سوم قانون شوراها آمده است.

وقتی شــهردار تهــران آقای قالیبــاف، شــهروندان تهرانی را با مدیریــت خود بدهکار کرده اســت وظیفه شــورای شــهر منتخب در بادی امر این اســت کــه تکلیف مدیریت شــهرداران از محمود احمدینژاد تا محمدباقر قالیباف را روشن کنند. وقتی اعضاي فعلی شــورا با تأســف تن به تحقیقوتفحص از عملکرد شهردار ندادند و همین مطلــب باعث عدم اقبال مردم به آنان شــد و حتی اعضاي اصلاحطلب شورای فعلی هم رأی نیاوردند، این رأیندادن فقط به ارائه لیســت از ناحیه شــورای اصلاحطلبان نبود، بلکه به عملکرد همه اعضاي شورا هم برمیگشت. وقتی در سال 92 اعضای فعلی شــورا با وجود اینکه قانونا نمیشد آقای قالیباف برای سومین دوره بر کرســی شــهرداری تکیه بزند، رأی هدایتشدهای به وی دادند از نگاه مردم دور نماند.

پیشنهاد نگارنده این است؛ اعضاي منتخب شورا که تا 12 مرداد وقــت و فرصت دارند به این مهم توجه کنند باید ترتیبی اتخاذ کنند که رئیس شورای شــهر در دورههای گذشته در شورا حضور یابد تا هزینه پرسش از مدیریت دورههای گذشته شورا را به کمترین مرحله و درجه برسانند.

آواربرداری از شــهرداری عملا مدتها طول میکشد تا هرکس شهردار شــود بتواند قطار از ریل خارجشــده مدیریت شهری را به ریل اصلی برگرداند.

رئیس اصلاحطلب بعدی شــورای شــهر نیز با اعمال مدیریت در رأس شورای شــهر جایگاه نظارتی و مدیریتی این شورا را به آن برگرداند و توقع رأیدهندگان تهرانی هم این اســت که به حساب گذشــتگان شورا و شهرداریها برسند و تکلیف پرونده معوقه دوره شــهرداری محمود احمدینژاد و همچنیــن تحقیقوتفحص ایام شهرداری آقای قالیباف را روشن کنند؛ این کمترین توقعی است که مردم تهران از اعضاي شورای منتخب دارند. برای این توقع، باید از اعضای گذشته هم توضیحاتی خواست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.