راهی برای حل منازعاتمنطقهای*

Shargh - - سياست - سیدحسین موسویان*

ایــران حاضر اســت با عربســتان و مصــر و ترکیــه کــه چهــار قدرت منطقهای هستند، گفتوگو و همکاری چهارجانبــه برای حل بحران ســوریه داشته باشد. این چهار قدرت میتوانند براســاس اصول زیر بحران ســوریه را حل کنند: 1- حفظ تمامیت ارضی سوریه 2- پاککردن ســوریه از لــوث وجود تروریستها 3- حمایــت از سیســتم حکومتــی مشارکتی با حضور همه فرقهها اعم از سنی، علوی، مسیحی و کُرد. 4- شــرکتکردن مــردم ســوریه در انتخابات آزاد برای تعیین سرنوشــت آینده خود... . مهم توافق بر سر اصول حل بحران اســت؛ دعوا نباید بر ســر شخص باشد. اینکه اسد باشد یا نباشد، نه به ایران ربط دارد و نه به عربســتان و نه دیگر کشــورها، این مردم ســوریه هستند که باید از طریق انتخابات آزاد درباره آینده خــود تصمیم بگیرند. اگر قدرتهای منطقهای بر سر این اصول بهویژه اینکه: اول، نابودی تروریســم؛ دوم، پذیــرش سیســتم حکومــت مشــارکت جمعی و ســوم، واگذاری حق انتخــاب به ملت ســوریه توافق کنند و بپذیرند این مردم سوریه هستند که از طریق انتخابــات آزاد باید درباره رئیسجمهــور خود تصمیــم بگیرند، بعــد این اصــول بهعنــوان قطعنامه شورای امنیت به تصویب برسد، ایران از آن قطعنامــه حمایــت خواهد کرد و کاری بــه ایــن ندارد که چه کســی مخالف اســت یــا موافق... . مســئله یمن هم خیلی آســانتر میتواند حل شــود؛ شــما میدانید که حوثیها و زیدیها هزار ســال بــر یمن حکومت کردهاند تا اینکه در ســال 1963 مصر بــه یمن تجــاوز و آنهــا را از قدرت بر کنار کرد. در آن مقطع عربستان متحد حوثیهــا و زیدیها شــد و این اتحاد ‪50 ،40‬ ســال طول کشــید. خاطرتان هســت که علی عبدالله صالح متحد عربســتان بود و ضد ایران، تا اینکه دو ســال پیش عربســتان بــه حوثیها و زیدیها حمله و آنها هم دست کمک به ســمت ایران دراز کردنــد. ایران به قطعنامههای سازمان ملل درباره یمن احتــرام میگذارد. قطعنامه شــورای امنیت بر دیپلماســی بهعنوان راهحل بحــران یمن تأکید میکنــد و میگوید حوثیها و زیدیها و دولت هادی باید از طریق گفتوگوی مســالمتآمیز به یک راهحــل مرضیالطرفین از طریق دیپلماســی برســند؛ ایران هم از این راهحل حمایت میکند. عربســتان دو ســال است یمن را شــبانهروز بمباران میکنــد و یمــن را نابود کرده اســت؛ اما ایران خواســته که بــرای یمنیها کمکهای انسانی ارسال کند، سازمان ملــل خواهان گفتوگــوی دو طرف، تشــکیل یک حکومت انتقالی و انجام انتخابات اســت که ایــران از این ایده حمایت میکند. دکتر روحانی در دور دوم ریاستجمهوری خود از حمایت چشــمگیر ملــت ایــران در انتخابات برخوردار شد. در دوران انتخابات گفته بهدنبال ارتقای حقوق شــهروندی و اوضــاع اقتصادی خواهد بــود. او در دور اول موفقیتهای خوبی داشــت، زیرا توانست رشد اقتصادی منفی یک درصد را به مثبت هفت درصد برساند و تــورم 40 درصــدی را بــه 9 درصد کاهــش داد؛ اما در روابــط خارجی، دولت ایــران یک طرف ماجراســت. آغوش ایران برای گفتوگو و همکاری و دیپلماسی با همســایگان باز است؛ اما ایران یک طرف سکه است و طرف دیگر سکه عربستان و سایر همسایگان عرب حوزه خلیج فارس هستند. ایران آماده اســت با آنها بنشــیند و درباره نگرانیهــای دو طــرف، شــیوه رفع نگرانیها، تعریف یک ســاختار جدید همــکاری در منطقه و تشــکیل یک سیستم همکاری منطقهای گفتوگو و تفاهم کنــد. باید دید آیا عربســتان و ســایر همســایگان آمادگی متقابل دارند یا خیر.

* معاون سابق شورای امنیت ملی ** برگرفته از گفتوگو با الجزیره

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.