جزئیات کشف 2 پرونده سرقت و کلاهبرداری

Shargh - - حوادث -

شــرق:

فرمانــده انتظامــی اســتان البــرز از دســتگیری اعضای باند ســارقان فروشــگاههای زنجیرهای و فردی که در پوشــش سرمایهگذاری در بــورس اقدام به کلاهبــرداری میلیاردی کرده بود، خبر داد. ســردار «کامرانیصالح» در نشست خبــری با اصحــاب رســانه گفت: در پــی اعلام مرکــز فوریتهای ۱۱0 مبنی بر ســرقت از یکی از فروشگاههای زنجیرهای در «مشکیندشت» کرج مأمــوران پلیس آگاهی اســتان بــه محل حادثه اعزام شدند. وی گفت: در بررسیها مشخص شد که سارقان از در پشــتی و به شیوه تخریب کرکره وارد شده و پس از تخریب گاوصندوق مبلغ 350 میلیون ریال وجه نقد را به سرقت بردهاند.

این مقــام انتظامی افزود: درحالیکــه پرونده در شهرســتان فردیس در حال پیگیری بود، 7۲ ســاعت بعد سارقان به دو فروشگاه دیگر دستبرد زده و ضمن تخریــب درها و گاوصندوق مبلــغ ۲6۲ میلیون ریال وجه نقد را به سرقت بردهاند. فرمانده انتظامی استان البرز گفت: با بررسی شــیوه سارقان مشخص شد که ســرقتهای مذکور از ســوی اعضای یک باند انجام شــده اســت؛ بنابراین چندین تیم عملیاتی موضوع را در دســتور کار خود قرار دادند و با بررســی تصاویر دوربینهای مداربســته فروشگاههای مذکور یک مرد تنومند و قویهیکل را همراه با ماســک و دســتکش درحالیکه در حال تخریب درهای ورودی فروشــگاه بود مشــاهده کردند. وی افزود: با توجه به پوشــش چهره متهم به وسیله نقاب، شناسایی با مشکل مواجه شد تا اینکه در ادامه سرقتهای دیگر از فروشگاههای زنجیرهای در مناطق مختلف کرج و فردیس و بررسی شگرد سارقان مشخص شــد که این سرقتها نیز به وســیله اعضای همان باند قبلی صورت گرفته است. ســردار کامرانیصالح افزود: با توجه به حساســیت موضــوع، اقدامات فنــی و اطلاعاتی بســیار پیچیده درخصوص شناسایی مخفیگاه متهمان آغاز و آدرس یکی از ســارقان در منطقه مشکینآباد شناسایی شد. وی تصریح کرد: آدرسها و محلهای پاتوق نام برده به وسیله چند تیم مجزا به صورت شبانهروزی تحت مراقبت نامحســوس قرار گرفت و بــا توجه به اینکه تمام ســرقتهای بهوقوعپیوسته بین ساعتهای دو بامداد تا شــش صبــح رخ داده بــود، بنابراین تمرکز مأموران بیشتر بر حرکات متهم موردنظر در نیمههای شب متمرکز شد. سردار کامرانیصالح گفت: پس از چندین ســاعت مراقبت، سوژه موردنظر در ساعت دو بامداد اواخر اردیبهشتماه سال جاری با یک دستگاه خودرو پژو ۲06 از منزل خود در مشکینآباد خارج شد و به سمت فردیس حرکت کرد و با سوارکردن یک نفر دیگر به سمت کرج پس از طی مسیر کوتاهی، خودرو را در کوچههــای فرعی منطقه مصباح پارک کرد و با توجه به وجود یک فروشگاه زنجیرهای در آن منطقه، احتمال اینکه سرنشینان خودرو داخل فروشگاه رفته باشــند، زیاد بود. این مقام انتظامــی افزود: مأموران پس از اطمینان از وجود ســارقان در داخل فروشگاه، اطــراف آنجا را محاصــره کردند و متهمــان را که از حضور پلیس مطلع شــده بودند و با تخریب ایرانیت و نردههای سقف فروشگاه قصد فرار داشتند، دستگیر کردنــد. ســردار کامرانیصالح اظهار کــرد: متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی در بازجویی ابتدا منکر سرقت شدند اما در مواجهه با اسناد و مدارک موجود به 9 فقره سرقت از فروشگاههای زنجیرهای به مبلغ هفت میلیارد ریال و دو سرقت نافرجام اعتراف کردند. تحقیقات براي کشــف ســایر ســر قتهای احتمالی متهمان ادامه دارد. سردار کامرانیصالح در ادامه این نشســت خبری گفت: در پی دریافت پروندهای مبنی بر کلاهبرداری، از کلانتری ۱4 رسالت به پلیس آگاهی استان البرز، پیگیری موضوع در دستور کار کارآگاهان ایــن اداره قرار گرفت. وی افزود: در تحقیقات ابتدایی از شاکی مشــخص شد که وی در ســال 94 با فردی که با ارائه مدارک مســتند خود را از مسئولان صاحب نفوذ معرفی میکرد، آشنا میشود. این مقام انتظامی گفــت: متهم پس از مدتی آشــنایی بــا مالباخته با بهکارگیری ترفندهای متقلبانــه مبنی بر اینکه در امر سرمایهگذاری در بورس فعالیت دارد و اگر در بورس سرمایهگذاری کند، سود سرشــاری عایدش میشود، باعث اغفال مالباخته شــد. ســردار کامرانیصالح خاطرنشان کرد: متهم پس از جلب اعتماد شاکی، به منزل وی رفته و پــس از عوامفریبی، اقوام و خانواده وی را راضی میکند که براي سرمایهگذاری در بورس مقادیری پول به حساب او واریز کنند.

فرمانده انتظامی اســتان البــرز گفت: در مجموع دومیلیــاردو 700 میلیــون ریال به تناوب به حســاب متهم واریز شــد و قــرار بود پولها را ســرمایهگذاری کند و سود حاصل از آن را به صاحبانش برگرداند اما بعد از مدتی که تمام پولها به حســابش واریز شــد، ناپدید شد و تماسهای تلفنی را جوابگو نبود. سردار کامرانیصالح گفت: پیگیری موضوع در دســتور کار مأموران اداره ســرقت پلیس آگاهــی قرار گرفت و از آنجــا که متهم آدرس و تلفنهای خود را دائما تغییر میداد، این مسئله شناســایی محل اختفای وی را با مشــکل مواجه میکرد؛ اما در نهایت با اقدامات فنی مأموران، متهــم در مخفیگاهش در باغســتان کرج دســتگیر شــد. فرمانده انتظامی اســتان البرز اظهار کــرد: متهم در بازجویی مأمــوران به جرم خود مبنی بــر کلاهبرداری با سوءاســتفاده از مــدارک جعلی و اعمال متقلبانه جهت فریب شکات و گرفتن وجه به مقدار دومیلیاردو 700 میلیون ریال در قبال دادن سود اعتراف کرد و با قرار وثیقه قانونی روانه زندان شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.