پنج قاره

Shargh - - حوادث -

تیراندازی مرگبار در نیوجرســی میسیســیپی آمریکا فاکسنیوز:

تیراندازی در یک باشــگاه شــبانه در ایالت نیوجرســی آمریکا یــک نفر کشــته و پنــج زخمی و همچنین تیراندازی در یک ایالت میسیسیپی هشت کشته برجای گذاشت. پلیس در ارتباط با این تیراندازی گفت: افسران پلیس بعد از دریافت گزارش این حمله به این باشگاه شــبانه در پترســون نیوجرسی، حوالی ساعت 5:30 صبحگاه یکشــنبه به آن پاسخ داده و در محل حادثه حضور پیدا کردند.

افســران پلیس یک کشــته و مجروحــان دیگر این حادثــه را در داخل و اطراف این باشــگاه شــبانه پیدا کردند. پلیس پترسون و ایالت نیوجرسی هنوز در حال بررسی این حادثه هســتند. هنوز اطلاع دقیقی درباره انگیــزه و چرایی ماجرا از طرف پلیــس این منطقه به رسانهها داده نشده است.

همچنیــن در پــی وقــوع تیرانــدازی در ایالــت «میسیســیپی» آمریکا دستکم هشت نفر ازجمله یک معاون کلانتر جان خود را از دســت دادند. پلیس ایالــت میسیســیپی اعلام کــرد: ایــن تیراندازیها در ســه منطقه مختلف در جنوب ایــن ایالت رخ داده اســت. همچنین یک مرد که مظنون به تیراندازی بوده دستگیر شده اســت. بنابر اعلام مقامات داخلی ایالت میسیسیپی، درحالحاضر نمیتوان درباره هر نوع انگیزه احتمالی از وقوع این جنایت اظهارنظر کرد.

پلیس میسیســیپی اعلام کــرد: در محلِ اولین تیراندازی، جســد مادرزن مردی که دستگیر شده و سه نفر دیگر پیدا شــده است. همچنین در محل تیراندازی بعدی اجساد دو مرد جوان پیدا شده است.

همچنین در محل ســومین تیراندازی، پلیس جسد یک زن و یک مرد را کشف کرده است.

صاعقه در هند قربانی گرفت شینهوا:

مقامات داخلی هند اعلام کردند بر اثر حوادث مرتبــط با صاعقه و بارش شــدید باران در این کشــور دستکم ۲3 نفر جان خود را از دست دادهاند.

بنابر اعلام مقامات محلی ایالت «بیهار» ۲4 ساعت شنبه وقوع حوادث مرتبط با بارش باران و صاعقه ۲3 کشته بر جا گذاشته است.

گزارشها حاکی اســت ۱۸ نفر از قربانیان به دلیل وقــوع صاعقه در هشــت منطقه از ایالــت بیهار جان باخته و مابقی آنان بر اثر ریزش دیوار کشته شدهاند.

مقامات محلی ایالت بیهار هند اعلام کردند به هر یــک از خانوادههای حادثهدیده مبلغ شــش هزار دلار بهعنوان خسارت پرداخت میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.