صدور کیفرخواست پرونده قتل عام خانوادگی در ایرانشهر

Shargh - - حوادث -

میزان:

دادســتان عمومی و انقلاب ایرانشــهر گفت: متهم پرونده قتل عام هشت نفر در ایرانشهر بــرای اخذ آخریــن دفاع احضار و کیفرخواســت پرونده صــادر شــد. خانی دادســتان عمومی و انقلاب ایرانشهر با اشاره به پرونده قتل عام هشت نفر در ایرانشــهر گفت: با توجه به اعلام موافقت معاون اول قــوه قضائیه به منظور رســیدگی به پرونده متهم احضار و آخرین دفاعیات از وی اخذ شد. وی ادامه داد: کیفرخواست پرونده قتل عام خانوادگی در ایرانشهر صادر شد. گفتنی است؛ با توجه به عدم دسترسی به اولیای دم، این پرونده در راستای ماده 356 قانون مجازات اسلامی از سوي رئیس کل دادگســتری استان سیستانوبلوچستان به دفتر معاونت اول قوه قضائیه ارسال شده بود که در این راستا موافقت وی به منظور رسیدگی و صدور کیفرخواست اعلام شد.

شایان ذکر اســت؛ طبق ماده 356 اگر مقتول یــا مجنیعلیه یــا ولیدمی که صغیــر یا مجنون اســت ولی نداشته باشــد یا ولی او شناخته نشود یا به او دسترســی نباشــد، ولــی او، مقام رهبری اســت و رئیس قــوه قضائیه با اســتیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشــان، اختیار آن را به دادستانهای مربوطه تفویض میکند. دیماه ســال گذشــته خبری مبنی بر قتل عام هشت نفر در ایرانشــهر از توابع اســتان سیستانوبلوچستان منتشر شد.

ســردار حســین رحیمی، رئیس پلیس استان سیستانوبلوچســتان، در تشــریح جزئیــات ایــن حادثه گفته بود: ســاعت ۱۲ ظهر مأموران پلیس در تماس کارمند اداره بهداشــت در جریان وقوع جنایتی خونین در روســتای نصرآباد ایرانشهر قرار گرفتنــد. با حضور مأموران در محل آنها با جســد خونین پنج کودک، دو زن و یک مرد روبهرو شدند. کارمند اداره بهداشت در تحقیقات اولیه ادعا کرد زمانی که برای تزریق واکســن هپاتیت به روســتا آمــده متوجه بازبودن در شــده و پس از ورود به خانه با این اجســاد روبهرو شــده و موضوع را به پلیس اطلاع داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.