دام جوان سارق برای شهروندان سالخورده

Shargh - - حوادث -

شرق:

جــوان سابقهداری که از افراد سالخورده سرقت میکرد، با شــکایت شــهروندان تحت تعقیب مأموران قرار گرفت. بــه گزارش خبرنگار مــا، ۲0 فروردینماه و از طریــق مرکز فوریتهای پلیســی ۱۱0، وقوع یک فقره سرقت بهعنف منزل در خیابان حبیباللهی به کلانتری ۱۱۸ ستارخان اعلام شــد. با حضور مأموران در محل و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد مردی میانسال پس از ورود به خانه متعلق به یک خانم 65ساله و اطلاع از محل نگهداری اموال باارزش این خانم، اقدام به سرقت بیش از ۸0 میلیون تومــان طلا و جواهرات و وجوه نقد داخل منزل وی کرده و از محل متواری شده است.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «سرقت بهعنف منزل» و به دستور بازپرس شــعبه چهاردهم دادسرای ناحیه دو تهران، پرونده برای رســیدگی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

مالباخته پس از حضور در پایگاه دوم پلیس آگاهی در اظهاراتــش به کارآگاهان گفت: «ســاعت ۱5 مورخ ‪۱396/0۱ ۲0/‬داخل خانه نشســته بودم که زنگ خانه به صــدا درآمد؛ فردی خودش را مأمور بانک معرفی کرد و مدعی شد که من در قرعهکشی بانک برنده چند میلیون تومان پول شــدهام؛ به این بهانه این شــخص که لباس ســفید به تن داشــت وارد خانه شد و پس از لحظاتی از من درخواســت مدارک شناسایی کرد تا به قول خودش امور اداری برای تحویل پول قرعهکشــی را انجام دهد. برای آوردن مدارک شناسایی به سراغ کمد دیواری داخل یکی از اتاقها رفته بودم. ناگهان احساس کردم شخصی پشت سرم ایستاده! که به محض برگشتن با این شخص روبهرو شــدم. قصد اعتراض به حضور این شــخص در داخل اتاق را داشــتم که ناگهان به سمت من حملهور شد و درحالیکه قدرت مقابله با او را نداشتم، تمامی طلا و جواهرات و پولهایم را از داخل کمد دیواری ســرقت کرد و از محل متواری شد». کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ با توجه به شــیوه و شگرد سرقت به بررسی وقوع سرقتهای مشــابه پرداخته و اطلاع پیدا کردند سرقتهای مشابه دیگری در دیگر مناطق تهران دقیقا به همین شیوه و شگرد رخ داده است.

بررسی اظهارات مالباختگان جدید نشان داد فردی با مشخصات یکســان و با عناوین «مأمور اداره بیمه» یا «کارمند بانک» و به بهانههای مختلف «پرداخت حقوق مســتمری» یا «برندهشدن افراد در قرعهکشی بانک» به درِ منازلــی که در تمامی آنها افراد ســالخورده )عمدتا پیــرزن( زندگی میکنند، مراجعه کــرده پس از ورود به منازل افراد، در صورت امکان به شــیوه «کشروی» و در صورت اطلاع مالباختگان از هویت واقعیاش به شیوه «زورگیری» اقدام به ســرقت وجوه نقد، طلا و جواهرات کرده و نهایتا با یک دســتگاه موتورسیکلت طرح ویوي آبیرنگ از محل متواری شده است.

کارآگاهان پایگاه دوم آگاهی با بهرهگیری از اظهارات شــکات و مالباختگان درباره مشخصات ظاهری سارق، شــیوه و شــگرد ســرقت و نهایتا بهرهگیری از ســوابق مجرمان ســابقهدار موفق به شناسایی یکی از مجرمان سابقهدار و حرفهای به نام «فریدون. ن» (متولد ۱346) شدند. بررسی سوابق «فریدون. ن» حکایت از آن داشت که این شــخص از مجرمان ســابقهدار و حرفهای با ۱3 ســابقه دستگیری و زندان است که در این ۱3 فقره بارها به اتهام ارتکاب جرائم مختلف کلاهبرداری، قاپزنی و سرقت منزل از سوی پایگاههای مختلف آگاهی دستگیر و روانه زندان شــده و در بســیاری از پرونده سرقتهای خود نیز دقیقا به همین شــیوه و تحــت عناوین «مأمور اداره بیمــه » یا «کارمند بانک » اقدام به ســرقت از افراد سالخورده کرده است. سرهنگ کارآگاه سعدالله گزافی، رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: «در ادامه اقدامات پلیســی برای دســتگیری «فریــدون. ن»، کارآگاهــان بــا بهرهگیــری از اطلاعات موجود در سوابق متهم اقدام به شناسایی آخرین محل ســکونت وی در محدوده میدان شهدای هفتمتیر کرده، در تحقیقات پلیســی اطلاع پیدا کردند که این شــخص به واســطه اقدامات مجرمانه از ســوی خانواده طرد و درحالحاضر بلامکان اســت؛ بنابراین در ادامه پیگیری پرونــده و بــه دلیل دســتگیری این متهم ســابقهدار و حرفهای و همچنین شناسایی سایر شکات و مالباختگان احتمالی، دستور انتشار بدون پوشش تصویر این شخص از سوی بازپرس محترم پرونده صادر شده است.»

ســرهنگ کارآگاه ســعدالله گزافی در پایان خبر بیان کرد: «از تمامی شهروندان محترم که موفق به شناسایی تصاویــر متهم شــده و اطلاعاتــی دربــاره مخفیگاه یا محلهای تردد این شــخص دارند، درخواست میشود هرگونــه اطلاعات خــود دراینباره را از طریق شــماره تماس ۲۱۸69006 در اختیار کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهــی تهران بزرگ قــرار دهند؛ همچنین از شــکات و مالباختگانی که موفق به شناسایی تصویر متهم شدند نیز دعوت میشــود تا بــرای پیگیری شــکایات خود به نشــانی پایگاه دوم پلیس آگاهی در جنتآباد شمالی – خیابان شاهین شمالی مراجعه کنند .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.