گرفتارشدن 2 خواهر در گودال 3متری حیاط قدیمی

Shargh - - حوادث -

شرق: سخنگوی سازمان آتشنشانی از نشست زمین در حیاط یک خانه قدیمی و مصدومشــدن دو زن در ایــن حادثــه خبــر داد. جــلال ملکی گفت: ساعت 9:۱5 صبح دیروز، حادثه سقوط دو شهروند در داخل یک گودال به نیروهای سازمان آتشنشانی اطلاع داده شد. وی افزود: بالافاصله نیروهای دو ایستگاه سازمان آتشنشانی در محل حاضر شــدند و امدادرســانیهای خــود را آغاز کردند. سخنگوی سازمان آتشنشانی با اشاره به وضعیــت محل حادثه اظهار کــرد: این حادثه در یک خانه قدیمی دوطبقــه واقع در بزرگراه یادگار امــام )ره(، خیابان طــوس رخ داد. ملکی ادامه داد: در حیاط این خانه قدیمی، گودالی ســهمتری ایجاد شــده بود و همین موضوع شــرایط را برای آتشنشانها دشوار کرده بود. وی از مصدومشدن دو زن در ایــن حادثه خبر داد و تصریح کرد: حین فرونشست زمین، زنی 50ساله داخل گودال گرفتار شده بود و خواهر وی که زنی 40ساله بود نیز زمان کمککردن بــرای خارجکــردن خواهرش داخل گودال گرفتار شده بود.

سخنگوی ســازمان آتشنشــانی درخصوص اقدامات آتشنشــانها برای نجــات جان این دو شهروند خاطرنشــان کرد: به دلیل اینکه احتمال فرونشست مجدد زمین وجود داشت، آتشنشانها با احتیاط کامل اقدام به خارجکردن این دو خواهر کــرده و آنها را که دچار مصدومیت شــده بودند، به عوامل اورژانس تحویل دادند. ملکی با اشاره به زمان اتمام عملیات آتشنشانها در این حادثه اذعان کرد: آتشنشانها پس از ایمنسازی کامل محیط، ساعت 9:5۸ محل را ترک کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.