کشف 316 کیلو تریاک در یزد

Shargh - - حوادث -

پلیــس:

معــاون هماهنگکننــده فرماندهی انتظامــی اســتان یــزد از دو عملیــات جداگانه مأمــوران و کشــف 3۱6 کیلــو تریاک خبــر داد. ســرهنگ «محمود میرحسینی» گفت: در راستای مبــارزه با ســوداگران مرگ روز گذشــته مأموران پلیس مبارزه بــا مواد مخدر اســتان با انجام دو عملیــات جداگانه موفق به کشــف ایــن مقدار مــواد مخدر شــدند. وی تصریح کــرد: در اولین عملیــات مأموران «یــگان تکاوری ۱۱9» اســتان یــزد ضمــن رصد فعالیــت ســوداگران مرگ دو دستگاه خودروی سواری مربوط به قاچاقچیان را شناســایی و متوقف و در بازرسی انجامشده ۱6۱ کیلو تریاک را کشــف کردند. سرهنگ میرحسینی افزود: همچنیــن مأموران پلیس مبــارزه با مواد مخدر استان نیز در عملیات دیگری ضمن توقیف یک دســتگاه کامیون «ولــوو» ۱55 کیلو تریاک را نیز کشــف و یک متهم را دستگیر کردند. معاون هماهنگکننــده فرماندهی انتظامی اســتان یزد تصریح کــرد: در مجموع در این دو عملیات 3۱6 کیلو تریاک کشــف، سه دستگاه خودروی سبک و ســنگین توقیف و چهار نفر از سوداگران مرگ نیز دستگیر و به دادسرا معرفی شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.