شبکههای مجازی؛ ملیترین رسانهها

Shargh - - هنر - سمیه قاضیزاده

احتمــالا اولیــن روزهایــی کــه حاجمهدی شــجریان، محمدرضای نوجوان را به کلاسهای قرآن مشــهد میبرد، نمیدانســت که قرار است پســر کوچکــش، معنویتریــن دعــای ایــران را بخوانــد و بشــود نمــاد شــنیداری معنویت یک ملت؛ نوایــی که با گفتن ایــن و آن نهتنها حذف نمیشــود که همچون بســیاری پدیدههای دیگر جایگاهــی بــه مراتــب ماندگارتــر از قبــل پیدا میکنــد؛ مناجــات غریبی که در همیــن روزهای ممنوعیــت هم بهعنوان اثر ملی ثبت شــد و کام تلخشده این ســالها را کمی شست. صداوسیما که در سالهای اخیر پیوســته دوریگزینیاش را از هســته اصلی مردم نشــان داده و در انتخابات اخیر ریاستجمهوری هم بار دیگر به این مسئله صحه گذاشت که موجب اعتراض حسن روحانی در یکــی از میتینگهــای گســترده انتخاباتیاش هم شــد، اما اینبار صداوســیما که هشــت سال اســت ســفرههای افطار را از برکت این مناجات ناب بیبهره کــرده، دیگرانی را هم در واکنش به درخواســت مــردم و برخی از مســئولان، خاصه وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی همــراه کرده است. عجیبترین و برخورندهترین صحبتها در این میان از آن عضو شــورای نظارت صداوسیما، محمدجواد لاریجانی، اســت که سالهاســت در حوزههــای گوناگون و بعضا نامرتبــط اظهارنظر میکند. او با آوردن این ادله که «در تلاوت مذکور توجه به آیات تحتالشعاع قرار میگیرد و این امر خلاف موازین شــرعی تلاوت است» پخش ربنا را شرعی ندانســته. این فرضیه نهتنها کافی نیست که تمام افطارهایی را هم که در 30 ســال گذشته با این مناجات صورت گرفته زیر ســؤال میبرد! از طرفی، ابتداییترین و بدیهیترین سؤال ممکن که در صف نانواییها و در تاکســیها میتوان آن را شــنید این است که در 30 ســال گذشته که بیش از 30 بار در هر ســال این مناجــات نازنین پخش میشــد، آقایان کجا بودند و چه رفته بود بر آنها که درباره مشکلات شرعی این تلاوت دم فروبسته بودند؟! این نکته را هم نمیتوان از خاطر دور کرد که آیا احکام شرعی هر هشت سال یکبار قابلیت بهروزشدن دارند؟ و اگر اینطور است، باید انتظار وقایع دیگری از این قبیل و حلال و حرامدانســتن آثار شهرهای همچون ربنا را داشت؟

بههرروی آنچه واضح اســت، حضور فعالانه مردم در شبکههای اجتماعی است و بینیازی از پخش و شنیدن اثری همچون ربنا از صداوسیما؛ چراکه سالهاست گوشیهای موبایل اصلیترین پیامرسانهای مردمی هستند و شبکههای مجازی ملیترین رسانهها. ربنای شجریان هرگز مهر تأیید و ارج و قرب خود را از صداوسیما دریافت نکرده که بخواهد بهواســطه یک پیام پرشکوشبهه، آن را از دست بدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.